Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XIV/94/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 

Uchwała Nr XIV/94/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 15 listopada 2011 roku 

w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje: 

       Program współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Zadania, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizacji zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partner samorządu terytorialnego. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Rada Miejska w Brzostku zamierza kontynuować systematyczną współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizując wspólnie działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy. Priorytetem władz gminy jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie Gminy Brzostek organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny. 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.      Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina będzie wspierać w 2012 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

2.      Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)       ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.),

2)       gminie  - rozumie się przez to Gminę Brzostek

3)       podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy,

4)       dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),

5)       konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy. 

§ 2

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Cel główny

Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 

2. Cele szczegółowe

1)      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

2)      wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

3)      integracja podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 3

ZASADY  WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

1)     wzajemnego wspierania,

2)     jawności,

3)     uczciwej konkurencji. 

§ 4

OBSZARY  WSPÓŁPRACY 

Współpraca z Podmiotami dotyczy zadań określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

1.  Upowszechnianie kultury fizycznej.

2.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

3.  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§ 5 

FORMY  WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca z Podmiotami może przybierać następujące formy:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                                 i  współdziałanie w celu zharmonizowania  tych kierunków,

3) konsultowania z Podmiotami programu współpracy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 

§ 6

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

W roku 2012 ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane w ramach programu:

1. Dla obszaru z § 4 ust.1

1)  wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej,

 2)  wspieranie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 2.  Dla obszaru z § 4 ust. 2

 1)  prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 2) aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych.

 3.  Dla obszaru z § 4 ust.3

 1)  wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

 2)  wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. 

§ 7

OKRES  REALIZACJI  PROGRAMU 

Gmina Brzostek realizuje zadania publiczne we współpracy z Podmiotami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmą rok kalendarzowy 2012. 

§ 8

SPOSÓB  REALIZACJI 

1. Udział Podmiotów w realizacji zadań publicznych określonych w § 6 zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań Podmiotom działającym na terenie Gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Zlecanie zadań następuje w trybie konkursu chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

4. Konkursy ogłasza Burmistrz Brzostku.

5.Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

6. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację zadań.

7. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:

1)     remonty budynków,

2)     zadania i zakupy inwestycyjne,

3)     zakupy gruntów,

4)     działalność gospodarczą,

5)     pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów,

6)     działalność polityczną. 

§ 9 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ  PROGRAMU 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Brzostku na rok 2012. 

§ 10  

SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU 

W trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanej na ten cel dotacji.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Brzostku może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadanie zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadań zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

§ 11 

TRYB POWOŁYWANIA I  ZASADY  DZIAŁANIA  KOMISJI  KONKURSOWYCH DO  OPINIOWANIA  OFERT  W  OTWARTYCH ONKURSACH  OFERT 

1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza.

2. W skład komisji wchodzą:

1)     przedstawiciele organu wykonawczego,

2) osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1)      ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

3)      uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

5)      uwzględnia planowany przez Podmioty udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

6)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

7)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych wykonywanych przez Podmiot w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

8)      opiniuje złożone oferty sporządzając protokół , który przedkłada Burmistrzowi. 

§ 12 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok utworzony został na bazie projektu programu, który był konsultowany z tymi organizacjami. Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo tekst programu w formie drukowanej był dostępny do wglądu w biurze Nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku w godzinach pracy Urzędu.  

§ 13 Burmistrz Brzostku na podstawie analizy efektów realizacji niniejszego Programu, przygotowuje Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2013, który po przeprowadzonych konsultacjach przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej. 

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz