Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2012 rok

 

Uchwała Budżetowa Gminy Brzostek
Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

        Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591,  z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 41.774.500,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.        Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 35.412.764,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 6.361.736,00 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 43.474.500,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

2.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.455.208,43 zł, w tym:

1)       wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 19.467.030,43 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.780.552,00 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.686.478,43 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 2.340.250,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.842.928,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 700.000,00 zł,

5)       wydatki na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 212.140,00 zł, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na projekt - "Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 - Kapitał Ludzki,

6)       wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 171.600,00 zł,  realizowane w ramach umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek".

3.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.019.291,57 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.019.291,57 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)       wydatki  na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, na zadanie pod nazwą „modernizacja i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 10.000,00 zł. (dział 900, rozdział 90001),

2)       wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt  "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Pse-AP" w kwocie 454.396,00 zł (dział 720, rozdział 72095), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

3)       wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Projekt "Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Brzostku " w kwocie 5.935.732,00 zł (dział 400, rozdział 40002), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

4)       wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi, na Projekt "Remont domu ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska-Bogusz" w kwocie 945.358,61 zł (dział 700, rozdział 70005),

5)       wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 28.576,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

6)       wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na Projekt Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury poprzez zakup wyposażenia i remont Domu Kultury w Brzostku" w kwocie 1.122.852,00 zł (dział 921, rozdział 92109).

 

§ 3.  1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

1.       Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.200.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

2.       Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 75.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.411.956,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2017 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania      budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i      przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 119.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1.        Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Budowa mostu na rzece Gogołówka w miejscowości Januszkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1323R Frysztak-Klecie wraz z dojazdami wraz z remontem drogi w km 10+757 - 16+080" w kwocie 1.600.000,00 zł.

2.        Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane wspólnie z samorządem województwa, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" w kwocie 454.396,00 zł.

3.        Wydatki na dotację celową na powierzenie  Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 2.000,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), środki funduszu         sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 cytowanej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia         mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.  o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.). 

 

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o funduszu sołeckim na łączną kwotę – 394.606,48 zł,  jak Tabela Nr 6  załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.        Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,  jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały. 

§ 10.  Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 roku jak, Załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody -  1.752.681,00 zł, koszty - 1.737.589,00 , jak Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)       upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału, między paragrafami, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Brzostku. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Tabela 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:53:54)
rozmiar pliku: NAN
z-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:54:18)
rozmiar pliku: NAN
t-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:00:38)
rozmiar pliku: NAN
t-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:00:54)
rozmiar pliku: NAN
t-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:01:20)
rozmiar pliku: NAN
t-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:01:34)
rozmiar pliku: NAN
t-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:01:49)
rozmiar pliku: NAN
t-6
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:02:04)
rozmiar pliku: NAN
t-7
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 15:02:20)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz