Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 106/11 z dnia 12 grudnia 2011r.-przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Brzostek

 

                                                           ZARZĄDZENIE Nr 106/11
                                                           BURMISTRZA BRZOSTKU
                                                          z dnia  12 grudnia 2011 roku 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy  Brzostek.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. 2004r. nr 241 poz. 2416 z późn. zm./,  art. 20 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym/ j.t. Dz. U. Nr 89, poz.590 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz. U. Nr 96, poz.850/, § 4 pkt 2 lit b, § 7, § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. Nr 191, poz. 1415/ oraz „Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach”,
 w związku z Zarządzeniem nr 20/11 Starosty Powiatu Dębickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 27  września  2011r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu dębickiego, zarządza się co następuje: 
 

         § 1.1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania
i alarmowania ludności w czasie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa, tworzy się na obszarze gminy Brzostek system wykrywania i alarmowania ( SWA) zwany dalej „ gminnym SWA” 

        2. W skład gminnego SWA wchodzą:
1)   formacje SWA

2) stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
3. Do głównych zadań gminnego SWA należy:

1) monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska;

2) określanie skali i zasięgu zaistniałych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju oraz skutków wystąpienia;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach   oraz informowanie o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej;  4) analiza i opracowywanie informacji oraz wniosków do decyzji terenowych szefów   obrony cywilnej w zakresie przeciwdziałania skutkom potencjalnych (zbliżających się) i zaistniałych zagrożeń;

5) realizacja doraźnych zadań stawianych przez  szefa obrony cywilnej gminy, wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej na administrowanym  terenie. 

         § 2.1. Gminny SWO zapewnia uzyskiwanie i przekazywanie informacji o katastrofach naturalnych, awariach technicznych oraz innych sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska, a także uruchamianie i realizację procedur ostrzegania i alarmowania w czasie pokoju.

§ 3.1. Gminny SWA wchodzi w skład:

 1) powiatowego, wojewódzkiego i jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania, nad którym nadzór i funkcje koordynacyjne nad działaniem sprawuje Minister Obrony Narodowej przy pomocy centrum dyspozycyjnego, którego rolę pełni Centralny Ośrodek Analizy Skażeń Sił Zbrojnych;

 2) systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

     2. Do głównych zadań gminnego SWA realizowanych na obszarze gminy
w ramach systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy:

1) monitorowanie, wykrywanie i rozpoznawanie skażeń, umożliwiające natychmiastowe        stwierdzenie wzrostu poziomu skażeń w oparciu o standardy i normy krajowe;

2) ostrzeganie i alarmowanie ludności o skażeniach.

3. Do głównych zadań gminnego SWA realizowanych na obszarze gminy
w ramach systemu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 należy:

1) po otrzymaniu  informacji o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, podjęcie  przez szefa obrony cywilnej gminy stosownych działań ochronnych na  terenie gminy;

2) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach, o których mowa w pkt 1;

3) zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach, o których mowa w pkt 1.

4. Gminny SWA  realizuje także zadania postawione przez centralne organy administracji rządowej, o których mowa w ust.1, wynikające z bieżącej sytuacji kryzysowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.1.  Do formacji SWA na terenie gminy należą:

1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA)  -  zadania i strukturę DWA określa          załącznik nr 1 do zarządzenia

2) Punkt alarmowania utworzony w Urzędzie Miejskim -  zadania i strukturę określa         załącznik nr 2 do zarządzenia

  2. Stany ilościowe formacji SWA określi szef obrony cywilnej gminy, kierując się możliwościami skompletowania (nadania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych) obsad osobowych formacji oraz potrzebami zapewnienia skutecznego ich działania, wynikającymi z lokalnej specyfiki zagrożeń.

§ 5.1. Formacje SWA są tworzone jako formacje obrony cywilnej osiągające gotowość do działania w czasie:

1)   4 – 6 godzin przy ukompletowaniu 50 % obsady osobowej;

2) 12 – 16 godzin przy ukompletowaniu 90% obsady osobowej od chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu.

2. Formacje SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie dyżurów.

§ 6.1.Gminny SWA jest rozwijany w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów, na czas trwania tych stanów oraz przedsięwzięć szkoleniowych.

2. Rozwinięcie gminnego SWA w sytuacjach, o których mowa w ust.1 następuje
 w drodze zarządzenia szefa obrony cywilnej gminy, stosownie do zaistniałej sytuacji lub planowanego przedsięwzięcia szkoleniowego.

3. Szef obrony cywilnej gminy, składa informację Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu o fakcie rozwinięcia SWA na administrowanym terenie, w przypadku gdy rozwinięcie nie jest realizowane na podstawie zarządzenia terenowego szefa obrony cywilnej wyższego szczebla.

§ 7.1. Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze gminy należy wykorzystywać:

1) radiowy system włączania syren– syreny uruchomiane selektywnie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Dębicy (jednostka OSP Brzostek, Nawsie Brzosteckie i Siedliska-Bogusz) lub uruchomienie syren  włącznikiem

2) pojedyncze  syreny (uruchamiane ręcznie) przy pomocy włącznika zamontowanego na budynku OSP: Bukowa, Grudna Dolna, Grudna Górna, Januszkowice-Działy, Januszkowice-Wieś, Opacionka, Skurowa i Zawadka Brzostecka;

3) urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych, porządku publicznego

2. W przypadku użycia narzędzi, o których mowa w ust.1 pkt 1,2 obowiązują sygnały         alarmowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie systemu wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.

3. Doprecyzowuje się zgodnie zapisem § 12 ust. 2 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach, sposób ogłoszenia alarmu
o skażeniach - w brzmieniu:
„przerywany modulowany dźwięk syreny nadawany przez czas trzech minut”. 

§ 8.1. Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania    kryzysowego przy wykorzystaniu: Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody, oraz środków łączności przewodowej.

2. Proces pozyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach  jest koordynowany przez  stanowisko ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej gminy.

 3. Informacje dotyczące zagrożeń oraz uruchamiania i realizowania procedur ostrzegania i alarmowania, w szczególności emisji sygnałów alarmowych OC i komunikatów ostrzegawczych mają priorytet w stosunku do innych informacji przekazywanych
w systemach łączności będących w dyspozycji gminnego SWA.

§ 9.1. Szefa obrony cywilnej gminy tworzącego formacje SWA zobowiązuje się do:

1)  zabezpieczenia warunków lokalowych, technicznych oraz socjalnych niezbędnych do skutecznego działania formacji po rozwinięciu;

2) stałego utrzymywania gotowości do działania formacji poprzez realizację procesu    szkoleniowego, wg planów opracowanych na wyższym szczeblu oraz własnych;

3)  opracowania planów działania formacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

§ 10.1. Nadzór w trakcie bieżącej działalności i koordynowania spraw związanych z organizowaniem działania systemu wykrywania i alarmowania powierza się  pracownikowi ds. wojskowych  obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2. Gotowość do działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania  zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu ustala się na dzień 1 stycznia  2012 r.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Brzostek – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 października  2008 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brzostek.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                              

 

                                                                              

                                                      

 

                                                         

                                                                                                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załązcnik 106
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-02-01 08:24:52)
rozmiar pliku: NAN
z106-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-02-01 08:25:11)
rozmiar pliku: NAN
z-106-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-02-01 08:25:32)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz