Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/106/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

UCHWAŁA Nr XVI/106/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca 2012 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób: 

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 480.000,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.264.800,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 6.361.736,00 zł i dochody bieżące w wysokości 35.903.064,00 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 704.950,97 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  44.189.750,97 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak Tabela Nr 3 do uchwały.

4.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31.014.459,40 zł, w tym zwiększenie dotacji na zadania bieżące do kwoty 2.348.750,00 zł.

5.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.175.291,57 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.175.291,57 zł.

§ 3.  1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.924.950,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym  wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.950,97 zł.

2.   Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.424.950,97 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 4 załączona do uchwały.

3.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-04-03 08:53:43)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-04-03 08:54:08)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-04-03 08:54:27)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 4
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-04-03 08:54:45)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz