Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/115/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Brzostku przy ul. Szkolnej 7 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym, stanowiącej współwłasność gminy Brzostek, Gmin

 

Uchwała  Nr XVI/115/ 2012
Rady  Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności  nieruchomości położonej w Brzostku przy ul. Szkolnej 7 zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym stanowiącej współwłasność Gminy Brzostek, Gminnej Spółdzielni ,,S Ch’’ w Brzostku i Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie poprzez dokonanie podziału tej nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zmianę wysokości udziałów w prawie własności.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1,2 i 3 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz.903 z późn. zm.), w związku z art. 210 kodeksu cywilnego -   Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje: 

§ 1 . Wyraża się zgodę na:

1) częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Brzostku składającej się z działek:

a) ozn. nr ewid. 856/3 o pow. 0,0921 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00083687/1, stanowiącej współwłasność w 13/30 częściach Gminy Brzostek; w 9/30 częściach Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Brzostku; w 8/30 częściach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie,

b) ozn. nr ewid. 856/9 o pow. 0,0298 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00046046/5, stanowiącej współwłasność w 23/30 częściach Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Brzostku  i  w 7/30 częściach Gminy Brzostek przez podział działki nr 856/3 na działki:

-  nr 856/18  o powierzchni  0,0503 ha

-  nr 856/19  o powierzchni  0,0418 ha

c)  podział działki nr 856/9 na działki:

- nr 856/20  o powierzchni  0,0171 ha

- nr 856/21  o powierzchni  0,0127 ha

d) pozostawienie działek nr 856/19 i 856/20 o łącznej pow. 0,0589 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalno – usługowym, jako części wspólnej nieruchomości w udziałach:

    - Gminnej Spółdzielni ,,SCH" w Brzostku  w udziale 29300/98498 części,

    - Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie w udziale 29144/98498 części,

    - Gminy Brzostek - w udziale 40054/98498 części,

e) przeniesienie na wyłączną własność na rzecz Gminy Brzostek działki nr 856/18 o powierzchni  0,0503 ha oraz pozostawienie w dotychczasowych udziałach działki nr 856/21 o powierzchni 0,0127 ha, 

2)     ustanowienie odrębnej własności lokali w taki sposób, iż:

   a) Gminie Brzostek  przypadnie:

- lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 42,44 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   5,40 m 2 . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   47,84 m 2 .

- lokal mieszkalny  nr 2  o powierzchni 28,62 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   7,00 m 2 . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   35,62 m 2 .

 - lokal mieszkalny nr 3  o powierzchni 38,09 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni  5,48 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi  43,57 m 2 .

- lokal mieszkalny nr 4  o powierzchni 59,90 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   7,27 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   67,17 m 2 .

- lokal mieszkalny nr 5  o powierzchni 56,70 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni  5,40 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   62,10 m 2 .

- lokal mieszkalny  nr 6  o powierzchni 38,79 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni  7,55 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   46,34 m 2 .

- lokal  mieszkalny nr 7  o powierzchni 27,21 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   5,40 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi   32,61 m 2 .

- lokal użytkowy nr 11  o powierzchni 65,29 m 2 . 

b)   Gminnej Spółdzielni SCh w Brzostku  przypadnie:

- lokal użytkowy nr 8  o powierzchni 71,85 m 2 

- lokal użytkowy nr 9  o powierzchni 169,72 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   51,43 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 221,15 m 2 

c) Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła w Krakowie przypadnie:

- lokal użytkowy nr 10  o powierzchni 206,57 m 2 , do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni   84,87 m 2  . Ogółem powierzchnia lokalu z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 291,44 m 2 

3) ustanowienie udziałów w budynku opisanym w pkt 1 za wyliczoną kwotowo rekompensatę dla  Banku wynoszącą  2195,00 zł, dla Gminnej Spółdzielni ,,SCH" wynoszącą 7144,00 zł, którą dopłaci Gmina Brzostek, 

4) na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 856/21 o powierzchni 0,0127 ha  i 856/18 o powierzchni 0,0503 ha  na  rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 856/19 o powierzchni 0,0418 ha i 856/20 o powierzchni 0,0171 ha. 

§ 2 Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Brzostku do wykonania wszelkich przewidzianych prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   UZASADNIENIE 

do Uchwały  Nr XVI/115/ 2012 Rady  Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności  nieruchomości położonej w Brzostku przy ul. Szkolnej 7 zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym stanowiącej współwłasność Gminy Brzostek, Gminnej Spółdzielni ,,S Ch’’ w Brzostku i Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie poprzez dokonanie podziału tej nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zmianę wysokości udziałów w prawie własności.

Opisana w projekcie uchwały nieruchomość, położona w Brzostku przy ulicy Szkolnej 7 stanowiąca działki:

- nr 856/18 o pow. 0,0503 ha, nr 856/19 o powierzchni 0,0418 ha, objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00083687/1 stanowiące współwłasność w 13/30 częściach Gminy Brzostek, w 9/30 częściach Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska ‘’ w Brzostku i w 8/30 częściach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie,

- nr 856/20 o powierzchni 0,0171 ha oraz nr 856/21 o powierzchni 0,0127 ha  objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00046046/5, stanowiące współwłasność w 23/30 częściach Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska ‘’ w Brzostku i w 7/30 częściach Gminy Brzostek.

Zabudowana jest budynkiem usługowo - mieszkalnym, który został wybudowany nakładem finansowym w latach 1970 przez ówczesny Urząd Gminy, GS i Bank Spółdzielczy.

W celu wyodrębnienia własności na rzecz w/w współwłaścicieli konieczne jest zniesienie współwłasności przez wyodrębnienie własności lokali. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy  Bogusława Łukaszewska rozliczyła  udziały i przygotowała operat do wyodrębnienia lokali, co nakazuje przepis art. 2 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.) oraz art. 210 k. c,  który stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W wyniku rozliczenia wartościowego udziałów dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusławę Łukaszewską Gmina Brzostek wypłaci rekompensatę w wysokości 2195,00 zł Bankowi Spółdzielczemu w Krakowie oraz kwotę 7144,00 zł Gminnej Spółdzielni ,,SCH"  w Brzostku. Koszty dokumentacji podziału i sporządzenia operatów szacunkowych zostaną rozliczone solidarnie  na wszystkich współwłaścicieli. 

Zniesienie współwłasności ma na celu prawidłowe gospodarowanie w/w nieruchomościami, głównie z uwagi na fakt, iż w skład nieruchomości wchodzi budynek, w którym znajdują się mieszkania oddane w najem. 

Zniesienie współwłasności następuje w formie aktu notarialnego, zaś koszty sporządzenia aktu  będą solidarnie uiszczone przez wszystkie strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz