Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/173/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

UCHWAŁA Nr XXIII/173/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.


           
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)- Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3.

§ 2.

1. Ustala sie stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

1)  12,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny

2)  6,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 3.

Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy (t.j. domy ludowe,  budynki rekreacyjne,  remizy OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp) a powstają odpady komunalne.

1.   W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:

              1/ 16,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów

              2/ 430,00 zł za kontener o pojemności 6m3 lub 7m3

2.   W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

              1/  8,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów

              2/  215,00  za kontener o pojemności 6m3 lub 7m3 

§ 4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w §1 ust.1 i ust.2 niniejszej uchwały, stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6 j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego z mocą  obowiązywania od 1 lipca 2013 roku

drukuj pobierz pdf    

wstecz