Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklatacji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr XXIII/ 174/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6n. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (j.t. Dz. U. z 2012r., poz.391) w związku z art.art.11 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897) w celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje: 

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wypełnioną deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miejskim, w Brzostku,  ul. Rynek 1:

1/ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do 28 lutego 2013r.,

2/ Kolejną w terminie 14 dni od dnia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3/ W terminie  14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości winni dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych, zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)   zaświadczenie ze szkoły / uczelni lub kserokopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej,

2)   umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Brzostek,

3)   umowa o pracę za granicą, albo

4)   oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby. 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
ZAŁ 174
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-01-04 09:47:23)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz