Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 139/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - zmainy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku

 

ZARZĄDZENIE NR 139/2012
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 

w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w  Brzostku 

         Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591,  z póź .zm.)  zarządzam co następuje: 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w Brzostku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/09  Burmistrza Brzostku z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku  ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 104/09 Burmistrza Brzostku z dnia 7  grudnia 2009 r. wprowadzam  następujące zmiany:

1/w  §8 skreśla się ust.3.

2/  w  § 12 ust. 1:

a/ pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Referat  Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska (MKOŚ), na czele którego stoi kierownik  referatu, w skład którego wchodzą:
a) stanowisko ds. mienia komunalnego,
b) stanowisko ds.rozwoju gospodarczego i dodatków mieszkaniowych,
c) stanowisko ds. ochrony środowiska , gospodarki wodnej i rolnictwa,
d) stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie,’’

b/ po pkt 5  dodaje się punkt 5a  w  brzmieniu „ 5a) Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, na czele którego stoi kierownik referatu, w skład referatu wchodzą:

a) stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego
b) dwuosobowe stanowisko ds.  inwestycji i remontów
c) stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia ulicznego
d) stanowisko  ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

e) urbanista”

c/ po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu; „7) Nieetatowe stanowiska; 
a) pełnomocnik ds. informacji niejawnych (OIN)

b) pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością (ISO)

3/ w § 13dodaje się punkt 10 w brzmieniu: „10) zapewnienie  funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.”

4/ w  § 15 ust.1:                                                                                                                                            a/ pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie; „3) pomoc i koordynowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem prac związanych z przygotowaniem: projektów zarządzeń Burmistrza,  projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady oraz projektów umów i porozumień gminnych, 4) świadczenie bieżącej pomocy prawnej na potrzebyUrzędu,” b/ po pkt 16 dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu;  „17) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej,  18) urzędowe poświadczanie  „ własnoręczności podpisu” i dokumentów  za zgodność z oryginałem”, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,”

5/ w  § 16 ust.2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu; „16) prowadzenie spraw związanych z wyodrębnieniem funduszu sołeckiego i realizacją zadań  finansowanych z funduszu, i wnioskowaniem o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu”

6/  w § 17 dodaje się ust.3 w brzmieniu: „3. W przypadku nieobecności kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik referatu.”

7/ w § 20:

a/ w  ust.1 dodaje się pkt 17,18,19, w brzmieniu: „17)utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na wymogach normy PN-EN ISO 9001:2009,
18) realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem,
19) realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej.”
b/ po ust.1 dodaje się ust.2 w brzmieniu: „2.Przy realizacji nałożonych zadań wszystkie referaty zobowiązane są do  przestrzegania przepisów dotyczących m.in.:
1) ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
2) ochrony danych osobowych,
3) dostępu do informacji publicznej,
4) finansów publicznych,
5) zamówień publicznych.” 

8/  w §21:
a/ w ust 1 dodaje się pkt15-18 w brzmieniu; „15) wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych pracowników, kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych,

16) wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych radnych,

17)  koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

18) nadzór na przebiegiem służby przygotowawczej i oceny pracowników

b/ w ust.2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu; „2a) obsługa skrzynki podawczej,”

c/  w ust.2 pkt 10 otrzymuje brzmienie; „10) prowadzenie spraw związanych z prenumerata prasy i wydawnictw urzędowych,”

d/ w ust.2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) udostępnianie   w formie elektronicznej treści aktów prawnych powszechnie obowiązujących”

e/ w ust. 2 dodaje się pkt 25 w brzmieniu; „25) zapewnienie obsługi kontroli zewnętrznej”  

9/ W §22:

a/ skreśla się pkt 16

b/ dodaje się pkt 29 w brzmieniu; „29) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego” 

10/ w §23:

a/ w ust.1  pkt 8 otrzymuje brzmienie; „8) sporządzanie list osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej i osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz  wykazów dla szkół i innych uprawnionych jednostek”

b/ w ust. 4 dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu; „9) orzekanie w sprawach uznawania osób powołanych do czynnej służby wojskowej i żołnierzy pełniących taką służbę za żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

10) przygotowanie decyzji w sprawie nałożenia  na mieszkańców gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby  sił zbrojnych i innych  uprawnionych podmiotów,

11) prowadzenie spraw dotyczących usuwania niewybuchów z terenu gminy.”

c/ w ust. 5 dodaje się pkt 10 w brzmieniu; 10) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i wypłatą ekwiwalentu pieniężnego  dla członków osp.” 

11/ §25 otrzymuje brzmienie: „§25 Do zakresu działania Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska należy: 
1. w zakresie gospodarowania nieruchomościami: 
1)  prowadzenie gminnego zasobu  nieruchomości, 
2) przygotowanie deklaracji podatkowych dotyczących gminnego zasobu nieruchomości
3)prowadzenie spraw dotyczących gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, dzierżawa oraz sprzedaż lokali,
4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym, 
6) zabezpieczanie wierzytelności gminy przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności, 
7) przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności, 
8) przygotowywanie wniosków do Starosty o przekazanie gminie gruntów z zasobu Agencji  Nieruchomości Rolnych, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonaniu zadań własnych, 
9) przygotowywanie projektów decyzji Burmistrza o ustanowieniu dla gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, decyzji o ustanowieniu zarządu  nad oddawanymi im nieruchomościami lub o wygaśnięcie tego zarządu, 
10) przygotowywanie dokumentacji związanej z przejmowaniem na rzecz gminy gruntów objętych konturem projektowanych ulic i dróg, 
11) przejmowanie nieruchomości, 
12) współpraca z samorządami sołectw i miasta w zakresie gospodarowania mieniem gminnym,
13) zawieranie umów na dzierżawę, wynajem terenów lub obiektów stanowiących własność gminy, na umieszczanie reklam, urządzeń nietrwałych, itp., 
14) komunalizacja mienia, sporządzanie i aktualizacja rejestrów nieruchomości mienia komunalnego,  
15) sporządzanie corocznych informacji o stanie mienia komunalnego.
16) współpraca z   instytucjami opracowującymi audyty energetyczne dla obiektów będących własnością gminy, 
17) przygotowywanie projektów uchwał i realizacja ustaleń organów gminy dotyczących zasad  i trybu korzystania z gminnych obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, 
2. W zakresie w zakresie geodezyjno - kartograficznym:
1) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,  
2) wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
3) wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, 
4) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; zwrot geodecie dokumentacji do uzupełnienia, 
5) przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, 
6) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwego starosty; 
7) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej dla celów dzierżawy, przekazywania w zarząd i administrowania,  
8) sporządzanie operatów ulic i nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, 
9) wznawianie znaków granicznych mienia komunalnego,
10) wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
3. W zakresie gospodarki lokalowej: 
1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach; 
a) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
b) ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
2) przydziały lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz nadzór nad wypowiadaniem umów najmu tych lokali; przydziały lokali socjalnych, 
3) nadzór nad prowadzeniem egzekucji w sprawach lokalowych, 
4) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na  najem lokali użytkowych,
5) przydziały lokali użytkowych oraz nadzór nad wypowiadaniem lub rozwiązywaniem bez wypowiedzenia umów najmu tych lokali, 
6) wyrażanie zgody na przebudowę lokalu, 
7) nadzór nad remontami budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (przeglądy, odbiory prac),
8) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych w imieniu Gminy.
4. W zakresie spraw socjalno - mieszkaniowych:  
1
) przyjmowanie wniosków i naliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego, 
2) przygotowywanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, odmawiającej   przyznania dodatku mieszkaniowego, zmieniającej wysokość dodatku, wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego; wydawanie decyzji wznawiającej wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz decyzji zaprzestającej wypłatę dodatku, 
3) kontrolowanie czy osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy opłaca należny czynsz lub opłaty eksploatacyjne. 
5. W zakresie działalności gospodarczej: 
1)prowadzenie lokalnego okienka przedsiębiorczości, obsługa na wniosek przedsiębiorcy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dokonywanie wpisów, skreślanie), 
2) zaopatrzenie w urzędowe formularze wniosków dla spółek jawnych,
3) prowadzenie spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców, 
4) opiniowanie projektu dni i godzin otwarcia oraz zamykania aptek, 
5) prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, 
6) przygotowanie projektów uchwał wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
7) ustalenie regulaminów targowiska.
6. W zakresie ochrony środowiska: 
1) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska,
2) uwzględnianie przy lokalizacji inwestycji wymagań ochrony środowiska, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego i przepisów o ochronie środowiska, 
3) prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 
4) przygotowywanie projektów uchwał o ustanowieniu pomników przyrody, 
5) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli, współudział w prowadzonych kontrolach w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
9) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, 
10) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
11) opiniowanie projektów prac geologicznych.        
7. W zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i  czystości w gminie:
1) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,  w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub odpady inne niż niebezpieczne w  ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych, 
2) wyrażanie zgody na czasowe składowanie odpadów, do czasu ich zagospodarowania 
3) przygotowywanie programu gospodarki odpadami,
4) przygotowywanie projektów i realizacja ustaleń organów gminy w zakresie czystości i porządku w gminie.
5) nadzór nad utryzmaniem zieleńców, skwerów i innych terenów zielonych, dbanie o ich wygląd i estetykę, 
8. W zakresie rolnictwa:  
1) przekazywanie zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, 
2) współdziałanie ze służbami specjalistycznymi i doradczymi działającymi na rzecz rolnictwa,
3) wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. 
9. W zakresie ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: 
1
) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane, 
2) zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, 
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi,
4) przygotowywanie projektów poleceń powiatowemu lekarzowi weterynarii, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia sanitarno-weterynaryjnego, 
5) współudział w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych, 
6) realizacja zadań związanych ze zwalczaniem wścieklizny, 
7) wykonywanie zadań związanych z organizacją utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
10. W zakresie gospodarki łowieckiej i leśnej:
1) przygotowywanie projektu opinii dotyczących rocznych planów łowieckich przedstawianych  przez dzierżawców terenów łowieckich, 
2) współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w  szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, 
3) udział w polubownym rozstrzyganiu sporów z tytułu wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę
4) realizacja ustaleń wynikających z uproszczonych planów urządzania lasów, 
5) współpraca z Nadleśnictwem w sprawie wprowadzania na bieżąco zmian w ewidencji i mapach, dotyczących stanu faktycznego władania lasami gminnymi,
6) przygotowywanie wniosków o dotację na zalesienie gruntów i przygotowywanie opinii  Burmistrza w tym zakresie dla Starosty, 
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłową gospodarką leśną, realizowaną przez sołectwa.
11. W zakresie w zakresie prawa wodnego: 
1) przygotowywanie projektów ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
2) udział w rozstrzyganiu sporów o przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego – wydawanie decyzji, 
3) przygotowywanie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wody lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom ewentualnie zapłaty odszkodowania, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie albo gospodarkę wodną,
4) współudział w ochronie przed powodzią, 
5) udział w odbiorze robót konserwacyjnych i melioracyjnych.”

12/ po § 25 wprowadza się § 25¹ w brzmieniu” § 25¹ Do zakresu działania referatu Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego  należy: 
1. W zakresie inwestycji i remontów:
  
1) opracowywanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na dany rok budżetowy oraz w etapach wieloletnich (wieloletnich planów inwestycyjnych), 
2) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy, 
3) prowadzenie aktualizacji zamierzeń wg realizowanych zadań, przyjętych
do wykonania w danym roku, 
4) nadzór nad właściwym wykorzystaniem środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i remontowe, 
5) prowadzenie właściwego nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami i remontami, 
6) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia prac inwestycyjnych i remontowych, w tym właściwa realizacja przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
7) protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej,  
8) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego,
9)współpraca z realizatorami zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie prawidłowego wykonywania prac, wydawania opinii do proponowanych zmian w rozwiązaniach projektowych, 
10) weryfikacja kosztorysów robót nadzorowanych przez urząd i realizowanych przez innych  inspektorów nadzoru, przez inspektora nadzoru, 
11) organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie w nich udziału przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczególnych,
12) przeprowadzenie odbiorów ostatecznych,
13) zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych, 
14) zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu robot budowlanych oraz o doprowadzeniu zajmowanego terenu do stanu pierwotnego, 
15) przekazywanie obiektów do użytku wraz z kompletem dokumentacji budowy i   powykonawczej oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, 
16) rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych, 
17) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych ze źródeł pozabudżetowych,
18) opracowywanie okresowych, a także stosownie do potrzeb – informacji, analiz i ocen o realizacji zadań - dla potrzeb Burmistrza i Rady Miejskiej.
19) współpraca z mieszkańcami inicjującymi i wspierającymi realizację inwestycji infrastrukturalnych, 
20) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego zaopatrzenia mieszkańców w energię, 
21) współpraca przy opracowaniu planów energetycznych,
22) ustalanie potrzeb związanych z budową, modernizacją, remontami urządzeń komunalnych.
2. W zakresie gospodarowania przestrzenią:
1) przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
2) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,  wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
3) prowadzenie prac związanych z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
4) realizacja ustaleń studium i planu miejscowego, 
5) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych,
6) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z działającymi w  imieniu wojewody wojewódzkimi inspektorami: ochrony środowiska oraz sanitarnym –   w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 
5) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z działającym w imieniu starosty powiatowym inspektorem sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, 
6) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa przez organy gminy, 
7) opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie prac związanych z opracowaniami ekofizjograficznymi. 
3
. W zakresie komunikacji, transportu i drogownictwa:
1) koordynacja rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób  pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od  przebiegu linii komunikacyjnej, 
2) opiniowanie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 
3) przygotowywanie uchwał dotyczących zaliczania dróg do określonej kategorii i ustalanie  ich przebiegu, 
4) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów, 
5) współpraca z zarządcami dróg w zakresie utrzymania urządzeń związanych z drogą oraz zimowym utrzymaniem dróg,
6) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 
7) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i urządzeń mostowych oraz wykonywanie  robot interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
8) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników; wprowadzenie ograniczeń bądź  zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
9) koordynacja robót w pasie drogowym, 
10) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdów z dróg, na przejazdy po drogach gminnych niektórych pojazdów,
11) orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego, 
12) nadzór nad remontami, utrzymaniem i prawidłowym wykorzystaniem przystanków autobusowych. 
13) przygotowywanie   projektów uchwał dotyczących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
14) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach gminnych, placach ulicach.
15) nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich, współdziałanie z innymi  jednostkami organizacyjnymi w tej sprawie, sporządzanie wniosków w zakresie modernizacji oświetlenia gminnego,
16) przygotowywanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy oraz wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego,
17) Rozliczanie kosztów energii wydatkowanych  na oświetlenie ulic świetlenie. 
4. W zakresie zamówień publicznych: 
1
) wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków składanych przez właściwe komórki organizacyjne, uprzednio zatwierdzonych przez Burmistrza, zawierających:
a) dane dotyczące przedmiotu zamówienia zakres obrót, rodzaj dostaw i usług,
b) dane planowanej wartości zamówienia (kosztorys inwestorski, wielkość dostaw,  zakres usług), 
2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  podstawie wymagań zawartych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz w oparciu o dodatkowe dane przedstawione przez merytoryczną komórkę organizacyjną (wadium, kryteria oceny ofert, wymagania dodatkowe stawiane oferentom, zabezpieczenie należytego  zabezpieczenia umowy, itp.),
3) prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w tym zamieszczanie wymaganych ogłoszeń,
4) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne, 
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych  przez Gminę (Urząd), 
6) kompletowanie i udostępnianie druków wydawanych przez Urząd Zamówień Publicznych, 
7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy udzielaniu przez nie zamówień publicznych,
8) prowadzenie na zlecenie Burmistrza kontroli realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
5. W zakresie rozwoju gospodarczego: 
1) opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych,
2) opracowywanie i aktualizacja programów operacyjnych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy, 
3) pozyskiwanie środków na realizację zadań wynikających ze strategii,
4) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze gminy,  
5) współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, 
6) opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków pomocowych,                                                                                                                                7) pozyskiwanie informacji o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków pomocowych na realizacje zadań społecznych, 
8) analiza możliwości pozyskiwania przez gminę środków finansowych z funduszy pomocowych,
9) opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków pomocowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy 
10) przygotowywanie ofert inwestycyjnych i gospodarczych dla kontrahentów zewnętrznych oraz dla inwestorów z terenu gminy.
6. W zakresie promocji: 
1
) opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych o gminie, 
2) nawiązywanie kontaktów gospodarczych krajowych i zagranicznych.
7. W zakresie zabytków: 
1) utrzymywanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i mogił wojennych, kwater i pomników, 
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, pomników przyrody i stanowisk archeologicznych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, 
3) opracowywanie programów ochrony zabytków.”

13/ § 26 otrzymuje brzmienie: „§26 Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie obsługi prawnej Rady oraz urzędu poprzez wydawanie opinii prawnych
w zakresie działalności Rady oraz urzędu,
2) udział w sesjach Rady,
3) opiniowanie projektów gminnych aktów prawnych i umów.” 

14/ w § 27 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 5) monitorowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na profilaktykę alkoholową.”

15/ w § 29 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Organizację prac kancelaryjnych Urzędu, obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej określają instrukcje  zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.” 

                                                          § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

 

Do pobrania: Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Brzostku                                                                                                         

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Brzostku
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-02-15 15:38:18)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz