Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 46/09 z dnia 29 maja 2009 r. podanie do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

Zarządzenie Nr 46/2009

Burmistrza Brzostku

z dnia 29 maja 2009

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

             Na podstawie art.14 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Brzostku zarządza się co następuje :

§ 1

1.      Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

a)      wykonanie budżetu Gminy Brzostek w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

b)      kwotę wymagalnych zobowiązań finansowych,

c)      kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

d)      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

e)      wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

f)        wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

2.      Informacje wynikające z ust. 1a,b,c,d stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.      Wykaz  o którym mowa w ust. 1 e) stanowi załącznik nr 2 i obejmuje następujące dane:

a)      imię i nazwisko lub nazwa podmiotu (firmy),

b)      kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w zakresie podatków i opłat

c)      przyczyny udzielenia ulgi, umorzenia lub rozłożenia spłaty na raty podatków i opłat.

4.      Wykaz o którym mowa w ust. 1 f) stanowi załącznik Nr 3 i obejmuje następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu (firmy). 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku w terminie do 31 maja 2009 roku.

  

Załącznik   Nr  1  do  Zarządzenia  Nr 46/2009

Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2009 roku

 

a)      Wykonanie budżetu Gminy Brzostek w 2008 roku, w tym kwota deficytu lub nadwyżki budżetowej.

 

Wyszczególnienie

Plan

na 2008 rok

Wykonanie

za 2008 roku

% wykonania

DOCHODY

34.920.877,00

34.206.165,10

97,95

WYDATKI

38.667.877,00

35.891.818,21

92,82

PRZYCHODY

4.995.600,00

4.486.683,89

89,81

ROZCHODY

1.248.600,00

1.248.600,00

100,00

 

NADWYŻKA/DEFICYT

(Dochody minus Wydatki)

 

-3.747.000,00

 

-1.685.653,11

 

X

b)      Kwota wymagalnych zobowiązań  2.004,30 zł

 c)      Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast  w ciągu 2008 roku Gmina udzieliła dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego w wysokości 119.989,39 zł z przeznaczeniem na:

·        dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Brzostku ul. Słoneczna

d)      Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji na rzecz innych podmiotów.

  

                                                  Załącznik   Nr  2  do  Zarządzenia  Nr 46/2009

Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2009 roku

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZCYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ W 2008 ROKU

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

 

Kwota

 

Przyczyna

1

Kosowska Zofia

576,00 zł

Ważny interes podatnika

2

Pruchnik Janina

1.517,00 zł

Ważny interes podatnika

3

Szynal Janusz

539,90 zł

Ważny interes podatnika

 

 

 

                                       Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/09

Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2009 roku

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO

POMOCY PUBLICZNEJ W 2008 ROKU

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

 

1

Sterkowicz Adam

2

FEM POLAND Sp. z o.o.

3

Augustyn Aneta

4.

PHU EMAR

5.

Nawracaj Piotr

6.

Baran Jan

7.

Borowiecki Piotr

8.

Sobczyk Stanisław

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz