Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVI/199/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych

 

UCHWAŁA Nr XXVI/199/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 6 marca 2013 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391 j.t. z późn. zm.) w celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek, wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie ,,Określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ dodaje się § 1a w brzmieniu:

1.      Właściciele nieruchomości mogą składać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

2.      Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

3.      Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

4.      Dokument XML, o którym mowa w ust.2 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP  na podstawie art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013. 235 j.t.)’’

5.      Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18          września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 j.t.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235. j.t.).

6.      Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

3/   § 2 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1/ Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do 15 maja 2013 r.’’ 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 199
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-03-08 09:05:34)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz