Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVI/201/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadó

 

UCHWAŁA Nr XXVI/201/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 6 marca 2013 roku
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391 j. t. z późn. zm), - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 ust 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

,,1) odbiór ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji:

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali,

e) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, 

f) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; ‘’

2) § 1 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „5) worki na frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust.1 pkt1. lit. a-f ‘’

3)  w § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście dwa razy w miesiącu, przy czym w skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zimne popioły”

4) po  § 1 ust 2 pkt 3 dodaje się punk 4 w brzmieniu: „4) worki na odpady komunalne zmieszane”. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz