Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVII/205/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych

 

UCHWAŁA Nr XXVII/205/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 

            Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku stanowi, co następuje: 

§ 1

1.      Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzostek w zakresie:

1)      Demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest- w przypadku realizacji planowanych inwestycji,

2)      Transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku zrealizowanych inwestycji,

2.      Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2)      Koszcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

3)      Dotującym - należy przez o rozumieć Gminę Brzostek. 

§ 2

1.      O dotację mogą się ubiegać wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Brzostek, na której planowana jest realizacja zadania.

2.      Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac obejmujących koszty kwalifikowane.

3.      Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Gminy.

4.      W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW  i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po wpłynięciu środków w kolejności zgodnie z wpływami zgłoszeń.

5.      Dofinansowanie prac określonych w ust. 2 udzielone będzie w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

6.      Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

§ 3

1.      W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Brzostku pisemny wniosek. Wnioski należy składać po wejściu w życie niniejszej uchwały.

2.      Wniosek powinien zwierać:

1)      Dane wnioskodawcy.

2)      Dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest.

3)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

4)      Określenie zakresu prac obejmujących koszty kwalifikowane w ramach zdania inwestycyjnego.

5)      Oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku demontażu materiałów zawierających azbest do zgłoszenia tego faktu w terminie 30 dni przed planowanymi pracami w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

6)      Oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępnienia posesji.

3.      Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały i dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brzostku oraz na stronie internetowej (wwwbipbrzostek.mserwer.pl). 

§ 4 

Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1)      Wnioski rozpatruje Burmistrz Brzostku.

2)      Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.

3)      Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek nie zawiera danych o których mowa w  § 3 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4)      W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące zdemontowanych materiałów zawierających azbest.

5)      Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy dotującym a wnioskodawcą.

6)      O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

 

§ 5 

1.      Umowa o przyznanie dotacji zawiera elementy wskazane w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2.      Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę prac obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru wykonanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko. 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 § 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 205
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-04-26 14:14:57)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz