Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIX/216/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekj

 

UCHWAŁA Nr XXIX/216/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 § 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2013-2018",  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmiany na następujące przedsięwzięcia: 

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 3.962.204,00 zł.

2)       Zmienia się limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty: 720.121,00 zł w 2013 r., 1.440.242,00 zł  w 2014 r., 1.440.242,00 zł w 2015 r., 360.060,00 w 2016 r.

3)       Przenosi się z wydatków majątkowych Projektu pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku łączną kwotę 37.240,00 zł na wydatki bieżące Projektu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na promocję, szkolenia i wizytę studyjną.

4)   Ustala się całkowitą wartość wydatków bieżących w wysokości 37.240,00 zł.

5)       Ustala się limity wydatków bieżących w poszczególnych latach w następujących kwotach: 24.228,00 zł w 2013 r., 5.783,00 zł w 2014 r., 5.783,00 zł w 2015 r., 1.446,00 zł w 2016 r.

2. Projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowany przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)        Zmienia się okres realizacji projektu  na lata 2010 – 2014, wydłuża się okres realizacji  do 2014  roku.

2)       Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

3)       Dokonuje się zmian wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 2, w następujący sposób:

a)       w 2013 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 164.083,00 zł  i ustala się limit wydatków w kwocie 346.400,00 zł,

b)       w 2014 r. zwiększa się wydatki  o kwotę 164.083,00 zł i ustala się limit wydatków w kwocie 164.083,00 zł. 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  12.648.491,80 zł,  w tym:  w 2014 r. do kwoty 5.722.658,00 zł, w 2015 r. do kwoty 6.504.327,80 zł, w 2016 r. do kwoty 381.506,00 zł, w 2017 r. do kwoty 20.000,00 zł, w roku 2018 do kwoty 20.000,00 zł.

§ 6.  Upoważnienia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych  w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do kwoty 360.000,00 zł.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 216
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-07-02 11:12:20)
rozmiar pliku: NAN
Zał 216
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-07-02 11:12:57)
rozmiar pliku: NAN
Zał 216
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-07-02 11:14:49)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz