Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIX/218/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Uchwała Nr XXIX/218/13
Rady  Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca  2013 roku 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) 

Rada Miejska w Brzostku
uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzostek. 

§ 2.  Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzostek powinien spełniać następujące wymagania:

1)    posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której stacjonować będą pojazdy stanowiące bazę transportową,

2)    posiadać umowę na odbieranie nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną,

3)    prowadzić wykaz umów na odbieranie i transportowanie nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości,

4)    prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych składające się na bazę transportową przedsiębiorcy powinny spełniać następujące wymagania:

1)    techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

2)   techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

3)    być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

4)    powinny być myte i dezynfekowane na bieżąco, zapewniając właściwy standard usług. 

§ 4.  Nieruchomość, na której stacjonować będą pojazdy składające się na bazę transportową przedsiębiorcy, powinna spełniać następujące wymagania:

1)    być utwardzona i ogrodzona,

2)    posiadać miejsca postojowe dla pojazdów,

3)    posiadać miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, przy czym w przypadku braku miejsca na mycie i dezynfekcję pojazdów przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie korzystania z takich usług.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/282/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz