Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 128/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.- powołania Zespołu do wypracowania sposobu, organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy

 

ZARZĄDZENIE Nr 128/12

Burmistrza Brzostku – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

     z dnia 11 grudnia 2012r.

 w sprawie powołania Zespołu do wypracowania sposobu, organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy

Na podstawie § 6 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz § 6 zarządzenia Nr 74/12 Burmistrza Brzostku –Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Powołuje się Zespół do wypracowania sposobu, organizacji zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy, zwany dalej  ,,Zespołem’’.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza- Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

§ 2 Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi Brzostku-Szefowi Obrony Cywilnej Gminy projektu opracowania kart realizacji zadań, o którym mowa w § 3 zarządzenia Nr 74/12 Burmistrza Brzostku-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 czerwca 2012r.  w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy.

§ 3. 1.W skład Zespołu wchodzą:

1)Przewodniczący Zespołu- Pan Piotr

Szczepkowicz -Z-ca   Burmistrza Brzostku                                             

2)Wiceprzewodniczący Zespołu -Pani Lucyna Pruchnik-Sekretarz Gminy

3)Sekretarz Zespołu-Pani Marta Dodolak-Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony
przeciwpożarowej

4) pozostali członkowie Zespołu: 

a) Pani Wanda Lisowska -Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM

b) Pan Jan Król -Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego UM

c) Pani Irena Nosal  -Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku

d)Pani Bożena Szymańska  -Kierownik Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

e) Pan Krzysztof Zegarowski -Komendant Gminny OSP

f) Pan Kazimierz Pitak -Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku

g) Pan Adam Ryndak-Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

h)Pan Marek Boroń -Komendant Komisariatu Policji w Brzostku

i)Pan Kazimierz Kłęk       -Lekarz Weterynarii 

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.
§ 4

1.     Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2.     Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1)    zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2)    ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3)    prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4)    planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5)    reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, związanych z przedmiotem działania Zespołu.

3.     W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

 § 5

1.     Zespół obraduje na posiedzeniach.

2.     Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust.3.

3.     Zespół podejmuje ustalenia, decyzje w formie zadań do wykonania, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3

 § 6 Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o którym w § 3 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie.

 § 7 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzostku.
§ 8 

1.     Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac Burmistrzowi Brzostku- Szefowi Obrony Cywilnej Gminy.

2.     Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym Burmistrz Brzostku – Szef Obrony Cywilnej Gminy zaakceptuje wyniki prac Zespołu.
§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Burmistrz Brzostku
SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY
Leszek  Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz