Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXX/224/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

 

 

UCHWAŁA Nr XXX/224/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września 2013 roku 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku.

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób:

1.       Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 489.565,07 jak Tabela Nr 1 do uchwały.
2.       Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 544.410,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.
3.       Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.652.074,22 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.429.298,35 zł i dochody bieżące w wysokości 40.222.775,87 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 533.012,07 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 847.857,00 zł jak Tabela Nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 43.404.722,07 zł.

5.       Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.530.266,30 zł.

6.
 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.874.455,77 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.874.455,77 zł.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 752.647,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 200.000,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym  wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 552.647,85 zł.

2.       Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.252.647,85 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 6 załączona do uchwały.

3.       Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł. 

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 224-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:22:44)
rozmiar pliku: NAN
zał 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:23:05)
rozmiar pliku: NAN
zał 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:23:17)
rozmiar pliku: NAN
zał 4
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:23:29)
rozmiar pliku: NAN
zał 5
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:23:41)
rozmiar pliku: NAN
zał 6
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-09-27 13:23:59)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz