Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/239/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziełalność pożytku publicznego na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXXI/239 /13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

       Program współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Zadania, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizacji zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partner samorządu terytorialnego. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Rada Miejska w Brzostku zamierza kontynuować systematyczną współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizując wspólnie działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy. Priorytetem władz gminy jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie Gminy Brzostek organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny. 

§ 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.    Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina będzie wspierać w 2014 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

2.    Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)     ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.),
2)     gminie  - rozumie się przez to Gminę Brzostek,
3)     podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy,
4)     dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
5)     konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy. 

§ 2    CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Cel główny
Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Cel główny, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
1)      podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego,
2)      dążenie do wywołania potrzeby społecznej partycypacji mieszkańców, zmierzające do ciągłej poprawy jakości ich życia,
3)      wspieranie i podtrzymywanie dialogu pomiędzy Gminą Brzostek a organizacjami pozarządowymi,
4)      wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między sektorami, opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy,
5)      analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy. 

§ 3   ZASADY  WSPÓŁPRACY 

1.   Współpraca Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1)    pomocniczości   -  Gmina, respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność,
2)    suwerenności stron   -   strony gwarantują zachowanie niezależności  we wzajemnych relacjach,  w granicach dozwolonych prawem,
3)    uczciwej konkurencji  -   wszystkie organizacje pozarządowe mają równy dostęp nie tylko do zadań publicznych zlecanych przez gminę, ale i wszelkich form współpracy,
4)    partnerstwa -  partnerstwo zakłada, że strony współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności. Partnerzy współpracy podejmują wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty,
5)    efektywności - gmina, zlecając organizacjom pozarządowym zadania publiczne, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,
6)    jawności   -  zakłada ona wzajemne udostępnianie sobie pełnej i prawdziwej informacji na temat obszarów swojego działania, co w efekcie zmierza do budowania wzajemnego zaufania. 

§ 4    ZAKRES  PRZEDMIOTOWY 

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2013.594.) oraz art. 4  ustawy. 

2. Gmina Brzostek we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, zamierza realizować zadania publiczne w zakresie:

 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 3)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 4)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3,  w zakresie określonym w art. 4, pkt 1 – 32. 

3. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5   FORMY  WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2.  Współpraca o charakterze finansowym prowadzona jest poprzez:

 1)  zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, która może mieć formy:
a)   powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
b)  wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 2) Udzielanie dotacji celowych klubom sportowym na zasadach określonych  Uchwałą  Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek.

 3) Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy.

 4)  Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, Gmina Brzostek może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a ustawy. 

3.  Do form współpracy o charakterze pozafinansowym należą:

 1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i  współdziałania   w celu zharmonizowania  tych kierunków, poprzez:
a)   publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej gminy,
b)   udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Miejskiej,
c)   przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

 2)  konsultowanie z Podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania,  projektów  aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 3) promowanie przez Gminę Brzostek działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6   PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE 

W roku 2014 ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane w ramach programu:

1.  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:  

1)  prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami      psychicznymi,
2) aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych.

2.  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)  wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla miasta, gminy i kraju 

      wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Brzostek,

2) wspieranie projektów mających na celu wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii gminy,

3)  pomoc w organizacji konferencji, seminariów, spotkań poświęconych tematyce kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego Gminy Brzostek.

3.   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1)   popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

4.   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 1)  wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
 2)  wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

5. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32:

1) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy. 

§ 7    OKRES  REALIZACJI  PROGRAMU 

Gmina  Brzostek realizuje zadania publiczne we współpracy z Podmiotami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmą rok kalendarzowy 2014. 

§ 8    SPOSÓB  REALIZACJI PROGRAMU 

1.  Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane:

 1) w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez Burmistrza Brzostku,

 2) w trybie art. 19a ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni, których wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10 000 złotych.

2.  Termin do składania ofert  nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

3.  Opiniowania ofert dokonuje komisja konkursowa powoływana przez Burmistrza Brzostku odrębnie dla każdego ogłaszanego konkursu.

4.   Nadzór nad przebiegiem realizacji niniejszego programu sprawować będzie merytoryczny pracownik urzędu, do którego zadań należeć będzie:

1)   nadzorowanie całości spraw związanych ze współpracą gminy z sektorem pozarządowym,

2)   przygotowanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert,

3)   zapewnienie kompleksowej obsługi komisji konkursowych, w tym przebiegu prac komisji oraz sporządzanie protokołów z ich posiedzeń,

4) umieszczanie informacji o konkursach oraz wynikach konkursów na tablicy ogłoszeń   urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy,

5)  opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy. 

§ 9    WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ  PROGRAMU 

Wysokość środków planowanych na realizację zadań objętych niniejszym programem określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Brzostku  na rok 2014. 

§ 10   SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU 

1.  Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowe      działania, mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji. 

2.  Ocena ta, opiera się na analizie następujących kryteriów:

1)  liczbie ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2)  liczbie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) liczbie umów zawartych przez gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań  publicznych w wyniku konkursów ofert,

4)  liczbie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne we współpracy z gminą,

5) ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe,

6) ilości osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z gminą,

7) liczbie organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację,

8) łącznej wysokości środków finansowych gminy zaangażowanych w realizację zadań publicznych,

9)  stopnia wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań ujętych w programie. 

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013 zostanie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzostku i przedstawione Radzie Miejskiej w Brzostku w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

4.  Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program współpracy. 

§ 11    TRYB  POWOŁYWANIA I  ZASADY  DZIAŁANIA  KOMISJI  KONKURSOWYCH  DO  OPINIOWANIA  OFERT  W  OTWARTYCH  KONKURSACH  OFERT 

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Brzostku otwartych konkursów ofert. 

2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Brzostku niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. 

3.  W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) 3 osoby reprezentujące Burmistrza,
2) wskazany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ustawy reprezentant, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. 

4.  W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym,  osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań  publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

6.  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013. 267) dotyczące wyłączenia pracownika. 

7.  Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, ani też zwrotu kosztów podróży. 

8.  Komisję konkursową powołuje się oddzielnie dla każdego konkursu. 

9.  Komisja konkursowa przystępując do oceny ofert dokonuje następujących czynności:
1)      ocenia każdą ofertę pod względem formalnym, sprawdza poprawność wypełnienia oferty oraz komplet załączników,
2)      może wezwać Podmiot do uzupełnienia braków lub żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
3)      odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
4)      po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek komisji dokonuje indywidualnej, punktowej w skali 0 – 4 oceny, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
5)      gdy w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez Podmiot punktów jest niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, przyjmuje się, że Podmiot nie ma możliwości realizacji zadania określonego w konkursie.
6)      sporządza protokół z prac komisji. 

10.  Protokół komisji konkursowej powinien zawierać w szczególności:
      1)   miejsce i datę sporządzenia protokołu,
      2)   imiona i nazwiska członków komisji,
      3)   listę zgłoszonych ofert,
      4)   wskazanie ofert spełniających wymagania formalne,
      5)   wskazanie ofert nie spełniających wymagań formalnych,
      6)   sumę uzyskanych punktów,
      7)   propozycję rozstrzygnięcia wraz z proponowaną wysokością dotacji,
      8)   podpisy członków komisji. 

11. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

12. Wyniki konkursu zawierające nazwę zadania, nazwę Podmiotu, wysokość przyznanych środków publicznych ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w BIP, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku oraz na stronie internetowej urzędu. 

§ 12     INFORMACJA  O  SPOSOBIE  TWORZENIA  PROGRAMU  ORAZ  PRZEBIEGU  KONSULTACJI 

Roczny program współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi został opracowany na bazie Programu współpracy z 2013 roku, po uwzględnieniu doświadczeń wynikających z jego realizacji w 2013 roku.

W dniach od 16 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku trwały konsultacje społeczne. Zarządzeniem Nr 80/13  z dnia 13 września 2013 roku Burmistrz Brzostku uruchomił procedurę, której przedmiotem było przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  w sposób określony  uchwałą Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Informacja o konsultacjach została zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku ul. Rynek 1.

Zainteresowane organizacje mogły składać wnioski oraz wyrażać swoje opinie na temat projektu Programu współpracy na 2014 rok. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna pisemna opinia przedłożona przez Fundację „Z koniem do marzeń”, dotycząca zorganizowania bezpłatnej jazdy konnej. W projekcie rocznego programu współpracy zostało przewidziane upowszechnianie kultury fizycznej przez popularyzację różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i poza lokalnych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, do których zalicza się również jazda konna.  Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono sprawozdanie, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedłożone Radzie Miejskiej w Brzostku wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014rok. 

§ 13  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz