Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Uchwała Nr XXXII/253/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 w sprawie  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 z późn. zm) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§1  1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brzostek na lata 2014-2018. 

PROGRAM GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BRZOSTEK 

Program uwzględnia uwarunkowania wynikające z możliwości finansowych gminy z jej charakteru, stanu rozwoju, stanu infrastruktury technicznej ustalonych w Strategii Rozwoju Gminy Brzostek.

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego zwaną w dalszej treści Programu „ustawą”.

Zadania gminy wynikające z art. 4, 10, 11, 14, 32 ustawy, dotyczące lokali socjalnych, w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na przydział tych lokali, będą realizowane w ramach istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy. 

I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy 

Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 28  lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1267,16 m2 , z którego wydziela się 4 lokale socjalne. Wszystkie lokale znajdują się w budynkach stanowiących własność Gminy Brzostek. Zamieszkałych lokali jest 27, które przyjęto do oczynszowania. 

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów. 

Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności:

1) utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,

2) ochrony zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,

3) zapewnienie użytkownikom budynku i znajdującym się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem a w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową,

4) utrzymanie wymaganego stanu technicznego budynków dostosowanego do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Priorytetem w planowanych zadaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W związku z tym, w pierwszej kolejności realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynków, naprawy i modernizacje instalacji technicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inne działania zmierzające do utrzymania zasobów mieszkaniowych w stanie co najmniej dobrym,  a szczególności sprawnych instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych. Plan remontów i modernizacji lokali mieszkalnych sporządzany jest co roku na podstawie protokołów z kontroli okresowych wymaganych przepisami prawa.  

III. Planowana sprzedaż lokali 

Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywana jest na wniosek ich najemców. Na podstawie dotychczasowej wielkości sprzedaży lokali mieszkalnych prognozuje się zmniejszenie corocznie zasobu mieszkaniowego średnio o 4 %. 

IV. Polityka czynszowa 

1. Stawki czynszu będą ustalane przez Burmistrza Brzostku raz w roku.

2. Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości od 0,7 do 3 % rocznie od 1 m2 wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października do dnia 31 marca roku następnego lub od 1 kwietnia do 30 września roku następnego.

3. Ustala się następujące czynniki różnicujące stawki czynszu:

a)    czynniki obniżające stawkę bazową oraz procent obniżki w stosunku do stawki bazowej

           - brak łazienki i WC-30%

           - brak urządzenia wodociągowego - 50%

           - położenie lokalu w miejscowościach: Gorzejowa, Siedliska-Bogusz, Kamienica Górna, Smarżowa, Grudna Górna, Skurowa, Głobikówka-10%

           - za mieszkanie położone na parterze - 2%

Przy uwzględnieniu obniżki z tytułu braku urządzenia wodociągowego nie uwzględnia się obniżki z tytułu braku łazienki i WC.

b)    czynniki podwyższające stawkę bazową oraz procent podwyżki w stosunku do stawki bazowej:

           - położenie lokalu w Brzostku-10%

           - za mieszkanie położone powyżej parteru-2% 

4. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% czynszu obowiązującego dla tego lokalu. 

5. Czynsz obejmuje:

a)    koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania wraz z kosztami za energię elektryczną.

6. Najemca lokalu oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat za dostawę lub odbiór:

a) energii elektrycznej,

b) wody,

c) nieczystości stałych i płynnych,

d) gazu,

e) innych opłat wynikających z umów zawartych bezpośrednio z najemcą. 

7. Stawka czynszu uzależniona jest od:

 - wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,

- położenia budynku  w gminie i lokalu w budynku.

 

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy. 

Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Burmistrz Brzostku oraz dyrektorzy szkół w przypadku lokali położonych w budynkach szkół.

Zasady zarządzania lokalami w budynkach wchodzących w skład zasobu gminy powinny zapewniać:

1)    efektywne i sprawne zarządzanie, poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i windykację zaległości czynszowych

2)    poprawę standardu zasobu mieszkaniowego,

3)    ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania,

4)    tworzenie wspólnot mieszkaniowych w budynkach, gdzie własność gminy stanowi mniejszość udziałów.

 

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 

Przewiduje się finansowanie gospodarki mieszkaniowej w czasie realizacji wieloletniego programu z:

1)  opłat czynszowych,

2) środków wskazanych w budżecie gminy na dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej,

3) ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 

VII. Wydatki 

Wysokość wydatków w poszczególnych latach objętych planem będzie uzależniona od wzrostu kosztów eksploatacji, kosztów remontu, kosztów modernizacji lokali i budynków, kosztów zarządu nieruchomościami oraz od wzrostu kosztów inwestycyjnych.

 VIII. Inne działania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie kontynuowana przy zastosowaniu preferencji zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

IX. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym wieloletnim programem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2005. 31. 266 z póź. zm.).  

§ 2  Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzostek.

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BRZOSTEK 

Uchwała niniejsza określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzostek, w celu realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, polegających na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także zapewnienie lokali socjalnych, zamiennych oraz pomieszczeń zastępczych. 

1. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zakwalifikowane osoby spełniające poniższe warunki:

a) stale zamieszkują na terenie Gminy Brzostek i nie przysługuje im tytuł prawny do lokalu,

b) osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego oraz pozostające w trudnych  warunkach mieszkaniowych. 

2. Za pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę:

a) zamieszkującą w lokalu, który z uwagi na zły stan techniczny został przeznaczony do rozbiórki,  albo w pomieszczeniach nie nadających się na  stały pobyt ludzi,

b) bezdomną,

c) posiadającą niskie dochody określone w pkt 3 i 4,

d) nie posiadającą uprawnień do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego, gdzie mogą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe (wymóg ten dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania) . 

3. Do wynajmu lokalu mieszkalnego może być zakwalifikowana osoba pozostająca trudnych warunkach mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i zawarcie umowy najmu w domowym gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 100 % najniższej emerytury, a w gospodarstwie jednoosobowym 150 %  najniższej emerytury. 

4. Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba pozostająca w trudnych warunkach mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i zawarcie umowy najmu w domowym gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 50% najniższej emerytury, a w gospodarstwie jednoosobowym 75% najniższej emerytury. 

5. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom:

a) uprawnionym do lokalu  na podstawie orzeczenia sądowego zobowiązującego gminę do dostarczenia takiego lokalu,

b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

c) zamieszkują w lokalach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu kapitalnego w trybie przepisów prawa budowlanego. 

6. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony. 

7. Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego przysługuje osobom, które nabyły prawo do otrzymania takiego lokalu na podstawie wyroku sądowego lub wobec których wszczęto egzekucję obowiązku opróżnienia lokalu. 

8. Umowę najmu lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego zawiera się na czas oznaczony. 

9. Dopuszcza się wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów gminy bez względu na miejsce zamieszkania, warunki materialne i mieszkaniowe z uwagi na niezbędne potrzeby kadrowe. Najem zawiera się na czas trwania stosunku pracy. 

§ 3. Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek.  

Wykaz mieszkań administrowanych przez Dyrektorów  szkół   

Lp.

Miejsce położenia lokalu

(szkoła )

Powierzchnia użytkowa (m2)

1.    

 Brzostek

47

2.    

Grudna Górna

43

3.    

 

39

4.    

 

43

5.    

 

39

6.    

Kamienica Dolna

58

7.    

Kamienica Górna

52

8.    

 

52

9.    

Nawsie Brzosteckie

45,2

10.  

 

48

11.  

 

48

12.  

Smarżowa

53

 

Razem

567,2

Wykaz mieszkań administrowanych przez Burmistrza Brzostku  

Lp.

Miejsce położenia lokalu

Powierzchnia użytkowa (m2)

1.

Brzostek, ul. Rynek 34/1

43,7

2.

                     -//-       34/2

28,8

3.

Siedliska-Bogusz 93/1B

35,25

4.

           -//-             93/5

29,86

5.

          -//-              93/7

58,86

6.

Bukowa  25/1           ( lokal socjalny )

38,5

7.

  -//-       25/2

33,8

8.

  -//-       25/3

24,2

9.

Głobikówka 69/1

66,2

10.

     --//-          69/2

55,1

11.

Siedliska- Bogusz 129 (lokal socjalny)

51,41

12.

Kamienica Dolna 1     (lokal socjalny)

49,1

13.

Kamienica Górna 92   (lokal socjalny)

49,0

14.

Skurowa 1/1

40,0

15.

 -//-         1/2

40,0

16.

-// -         1/3

56,18

 

Razem :

699,96

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5

1.    1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz