Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIII/263/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim

 

Uchwała Nr XXXIII/263/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 21 lutego 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim” nr WND-POKL.09.01.02-18-209/13 współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pt.Kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim” nr 41/POKL/9.1.2/2013, okres realizacji projektu: od 01.12.2013 r. do 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 172 633,34 złotych.

Gmina wniesie wkład własny niepieniężny w wysokości 21 508,00 złotych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz