Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIV/266/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/266/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 marca 2014 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w następujący sposób:  

1.       Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 224.806,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.       Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 134.413,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.

3.       Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.400.359,02 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.820.091,01 zł i dochody bieżące w wysokości 39.580.268,01 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 224.806,00 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 134.413,00 zł jak Tabela Nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 40.743.312,23 zł

5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33.782.299,23 zł.

6.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.961.013,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.961.013,00 zł. 

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21.02.2014 r., Nr XXXIII/259/14 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 ust. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszkowice i Opacionka - Gmina Brzostek  w kwocie 3.100.000,00 zł, z tego w roku 2014 w kwocie 2.000.000,00 zł i w roku 2015 w kwocie 1.100.000,00 zł." 

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 266-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-03-26 09:49:06)
rozmiar pliku: NAN
zał 266-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-03-26 09:49:40)
rozmiar pliku: NAN
zał 266-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-03-26 09:50:14)
rozmiar pliku: NAN
zał 266-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-03-26 09:50:31)
rozmiar pliku: NAN
zał 266-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-03-26 09:50:58)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz