Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVI/283/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucUCHWAŁA Nr XXXVI/283/14

Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia  24 czerwca  2014 rokuw sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i
samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późniejszymi zmianami) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) –  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego zawiera elementy w szczegółowości nie mniejszej jak w uchwale budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2. Ogólny opis budżetu gminy, uwzględniający między innymi:

1)    Dochody - zestawienie tabelaryczne dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz krótki opis realizacji dochodów;  w tym:

a)      dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;

b)     dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2)     Wydatki - zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz krótki opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, w tym:

a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

b)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie

c)      dotacje udzielone z budżetu, z wyszczególnieniem:

-      dotacji podmiotowych

-      dotacji przedmiotowych

-     dotacji celowych

d)    wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

e)  wydatki na realizację zadań określonych w ustawie - prawo ochrony środowiska

f)     wydatki majątkowe

g)    wydatki na obsługę długu publicznego

h)   wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających
zwrotowi.

3)   Przychody i rozchody - zestawienie tabelaryczne z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów.

§ 2.  1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć obejmuje część tabelaryczną  i  część opisową.

1)     Część tabelaryczna obejmuje informacje w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2)     Część opisowa zawiera krótką charakterystykę poszczególnych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3. 1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze powinna obejmować:

1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze powinna obejmować:

1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planu finansowego wraz z wyszczególnieniem
stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planu finansowego, zakres świadczonych usług i przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/47/11 z dnia 08 czerwca  2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Brzostek.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz