Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVII/290/14 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę BrzostekUchwała Nr XXXVII/290/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r.           o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzostek zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statutach placówek.

2. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar godzin ustalony w § 1 ust.1 są odpłatne.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę świadczeń udzielonych przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 0,50 zł . 

2. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w § 2 ust. 1 oraz liczby godzin w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 ust. 2.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz dyrektorom przedszkoli
w gminie Brzostek.

§ 5.Traci moc uchwała Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Brzostku 27 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 136, poz. 2057).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.drukuj pobierz pdf    

wstecz