Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/298/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnegoUCHWAŁA Nr XXXIX/298/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 21 października 2014 roku


 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 
  Rada Miejska w Brzostku  uchwala,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 100.000,00  (słownie: sto tysięcy złotych  00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2, 37, 38/3 w miejscowości Przeczyca w km 79+750".

§ 2.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

§ 3.

Spłata kredytu oraz zobowiązań wekslowych wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od
nieruchomości oraz  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016  roku w jednej racie w kwocie  100.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.drukuj pobierz pdf    

wstecz