Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/299/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na stałe w Gminie BrzostekUchwała Nr XXXIX/299/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 21 października 2014 rokuw sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów  zamieszkałych na  stałe  w Gminie Brzostek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012. poz. 572 z poź. zm. ), - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyznaje się pomoc materialną w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych, zwanych dalej studentami, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Brzostek, których działalność naukowa może przyczynić się do rozwoju Gminy Brzostek i regionu lub wnieść znaczny wpływ na rozwój nauki.

§ 2

1. Stypendium w formie pieniężnej przyznaje się studentom za okres od dnia 1 października do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.

2. Ustala się, że maksymalnie może być przyznane 7 stypendiów  naukowych.

§ 3

1. Środki finansowe na pomoc materialną przewidzianą w uchwale zostaną określone
corocznie w budżecie Gminy Brzostek.

2.Wysokość stypendium, o którym mowa w § 1 ustala się na poziomie 2 500,00 zł
brutto, które wypłacane będzie jednorazowo.

§ 4

1. Stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym.

2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane są przez Burmistrza Brzostku przy pomocy Komisji Stypendialnej, zwanej dalej Komisją, którą powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

3. Komisja składa się z co najmniej 6 osób. 

§ 5

Sposób i terminy ubiegania się o stypendia, o których mowa w § 1 oraz sposób i tryb
wyłaniania studentów, którym będzie przyznane stypendium, określa "Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6


Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

 

 

Pobierz załączniki:

1. Nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium naukowego

2. Nr 1-A - średnia ocen z egzaminów

3. Nr 1-B - osiągnięcia naukowe

4. Nr 2 - Kierunki priorytetowe uprawniające do wystąpienia o stypendium

5. Nr 3 i 4 - Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku kandydata do stypendium naukowego

6. Nr 5 - Zasady punktacji za średnią ocen i osiągnięcia naukowedrukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 299
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:27:38)
rozmiar pliku: NAN
regulamin 299
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:43:52)
rozmiar pliku: NAN
Zał 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:44:18)
rozmiar pliku: NAN
Zał 299 - 3 i 4
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:45:30)
rozmiar pliku: NAN
Zał 5 -299
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:46:42)
rozmiar pliku: NAN
Zał 299 1 A
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:47:24)
rozmiar pliku: NAN
Zał 299-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 09:47:40)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz