Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014 - VII kadencja: Nr II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku

 

UCHWAŁA Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 grudnia  2014 roku

 

w sprawie: diet dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku            

 

           Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. poz. 594 z późn. zm.), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) oraz § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustalić dla Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Brzostku miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 1300 złotych.

2. Wysokość miesięcznej diety zryczałtowanej o której mowa w ust.1, ulega obniżeniu o 20% jej wartości za nieobecność w danym dniu na sesji Rady Miejskiej, posiedzeniu wspólnym komisji, bądź posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem.

3. Dieta płacona jest z dołu do 5-tego dnia następnego miesiąca. W grudniu dieta winna być wypłacona najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. 

§ 2.1. Radnym za udział w sesji Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej przysługuje dieta w kwocie 250 złotych.

2. Dieta wypłacana jest w dniu odbycia sesji lub posiedzenia komisji Rady Miejskiej

3. Podstawą do wypłaty diet jest lista obecności  na sesji lub posiedzeniu komisji.  

§ 3. Wszystkie diety  wypłacane są  w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na  konto bankowe wskazane przez radnego 

§ 4. 1. Radni Rady Miejskiej delegowani do wykonywania zadań i szkoleń poza miasto Brzostek otrzymują świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.).

2. W przypadku wyrażenia zgody radnemu na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.). 

§ 5. Tracą moc uchwała nr IV/44/2003 Rady Gminy w Brzostku z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy w Brzostku  oraz uchwała Nr XXV/172/2008 Rady Gminy Brzostek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek za jeden km przebiegu pojazdu za przejazd radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz