Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014 - VII kadencja: Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/14 RM w Brzostku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015 rok

 

UCHWAŁA Nr III/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r.  poz. 1356 z późn.zm.) Rada Miejska w  Brzostku uchwala,  co następuje: 
§ 1
W uchwale Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015 r. rozdział V załącznika do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
” ROZDZIAŁ V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13¹  i 15 ustawy, oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
 

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu.”
 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w  Gminie Brzostek. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                          
drukuj pobierz pdf    

wstecz