Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr V/18/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki oznaczone numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem okresu ustalonego w umowie

 

Uchwała Nr  V/18/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 19 marca 2015 roku

                   

w sprawie rozwiązania  prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem okresu ustalonego w umowie.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz.518  z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u  c  h  w  a  l  a , co następuje: 

§ 1

1. Postanawia się rozwiązać prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 o pow. 0,04 ha położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP, objętej KW Nr RZ1D/00049233/4, stanowiącej własność Gminy Brzostek, a będącej w użytkowaniu wieczystym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej, przed upływem okresu ustalonego w umowie.

2. Rozwiązanie użytkowania wieczystego następuje bez wynagrodzenia.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr  V/18/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 19 marca 2015 roku  w sprawie rozwiązania  prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem okresu ustalonego w umowie. 

W dniu 24 lutego 2015 roku do Burmistrza Brzostku wpłynął wniosek  od Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej o  rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP  przed upływem okresu ustalonego w umowie. Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 7303/94 z dnia 28.09.1994  działka ta została oddana w użytkowanie wieczyste  na okres 99 lat. Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej podjęło Uchwałę Nr 1  z dnia 21.02.2015 roku

 -  o rozwiązaniu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP,  przed upływem okresu ustalonego w umowie,

 -  o   odstąpieniu żądania wynagrodzenia za wzniesiony budynek remizy OSP .                                                                                                                                   Rozwiązanie użytkowania wieczystego odbywa się w formie aktu notarialnego i wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej.                                   

 

 

 

 

 

 

                                                              

drukuj pobierz pdf    

wstecz