Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VIII/33/15 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Uchwała Nr VIII/33/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 lipca 2015 roku 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2013 r., poz. 2816) oraz w związku z uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr IV/11/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminy Biecz w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Nr IV/12/2015 z dnia 27.05.2015r. w sprawie przyjęcia Miasta Dębica w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Nr IV/13/2015 z dnia 27.05.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonuje się następujących zmian: 

1)    § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadrzędnym celem Związku jest ochrona środowiska naturalnego oraz wspierania zrównoważonego rozwoju gmin, poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach:

1)   1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, stanowiących podstawę dla rozwoju rekreacji, turystyki, kultury i sportu,

2)    2) współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego gmin – członków Związku w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,

3)   3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin – członków Związku w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z innymi podmiotami,

4)   4) współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska,

5)  5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju energii odnawialnej,

6) 6)współpraca w zakresie edukacji ekologicznej, w tym prowadzenia kursów i szkoleń,

7)  7) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz opracowywania programów wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności przedsięwzięć przyjaznych dla środowiska naturalnego,

8)   8) prowadzenie studiów i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska,

9)  9) prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działań w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce,

110) wspomaganie gmin – członków Związku w podejmowaniu działań na rzecz zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami powodzi,

1 11) podejmowanie działań na rzecz promocji Związku gmin – członków Związku,

112) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych i promocji zatrudnienia, w szczególności przeciwdziałanie bezrobociu i ograniczanie jego skutków,

113) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno – kulturalnych,

114) przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych w zakresie zadań Związku,

115) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

1 16) współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych oraz realizacja w oparciu o nie wspólnych zadań,

117) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową

118) wspomaganie gmin –członków Związku w realizacji zadań własnych i zleconych. 

2) W § 3 skreśla się ust. 3. 

3)  W § 6 ust. 3 skreśla się zdanie drugie. 

4) § 18 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych Związku” 

5) Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz Gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 33
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-07-14 14:27:51)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz