Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rada Miejska » Sesje
A A A

Rada Miejska: Sesje

Protokoły z sesji

 

 

                            Brzostek, 2018.11.27     

 

                                                                   

 

 

 

 Zawiadomienie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję II Sesję  Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 5 grudnia 2018 r. /środa/w sali konferencyjnejCentrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4. Początek obrad ustalam na godzinę  1000

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji.

 

2. Sprawdzenie kworum.

 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku

 

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

a)      w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

b)      w sprawie ustalenia liczby i powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

c)      w sprawie ustalenia liczby, powołania składu osobowego, przedmiotu i zakresu działania Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej

 

d)     w sprawie ustalenia liczby, powołania składu osobowego, przedmiotu i zakresu działania Komisji  Budżetu i spraw Społeczno –Oświatowych

 

e)      w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku

 

f)       w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzostku

 

g)      w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

 

h)      w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brzostek

 

i)        w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku

 

j)        w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

k)      w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej zajętej pod drogę gminną celem uregulowania istniejącego stanu na gruncie.

 

5. Przedstawienie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr XXIII/23/2018 z dnia 15 listopada 2018r w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.  

 

6. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

7. Zamknięcie porządku obrad.

 

 

 

Do wiadomości:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm. ).
Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Brzostku

oraz

Zawiadomienie Burmistrza Brzostku o godzinie zwołania sesji

 

 

                            Brzostek, 2018.10.29     

                                                                   

Mieszkańcy Gminy Brzostek

   Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432) zawiadamiam, że zwołuję XLV Sesję  Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 8 listopada 2018 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,

b)      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c)      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2019 roku,

d)     w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,

e)      w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

f)       w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek,

g)      w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

h)      w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach, z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej wewnętrznej,

i)        w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Głobikówce, z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej,

j)        w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej,  z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej,

k)      w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim,

l)        w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej.

5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w okresie kadencji 2014 - 2018

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Wolne wnioski.

 

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm. ).

 Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                            Brzostek, 2018.08.21    

                                                               MIESZKAŃCY GMINY BRZOSTEK   

 

Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLIV Sesję  Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 30 sierpnia 2018 r. /czwartek/w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Wręczenie Nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół średnich.

4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,

b)     w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek,

c)     w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,

d)     w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek,

e)     w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzostek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów,

f)      w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”,

g)     w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski.

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm. ). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

                        

  Brzostek, 2018.07.16    

                              Zawiadomienie 

                 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLIII Sesję  Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 20 lipca 2018 r. /piątek/w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku

b)     w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm. ). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

   Brzostek, 2018.07.10    

                                                                   

Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLII Sesję  Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 13 lipca 2018 r. /piątek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Sprawozdanie Burmistrza Brzostku z prac pomiędzy sesjami

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku

b)     w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzostek

c)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

d)     w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm. ). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                  

   Brzostek, 2018.06.05    

                                                      

Zawiadomienie  

                     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLI Sesję  Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 14 czerwca 2018 r. /czwartek/w sali konferencyjnej                               Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Sprawozdanie Burmistrza Brzostku z prac pomiędzy sesjami

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok

b)     w sprawie absolutorium za 2017 rok

c)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku

d)     w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzostek

e)     w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

f)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016r o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” i utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadaniu jej statutu

g)     w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzostek

h)     w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

i)       w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej wewnętrznej

j)       w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Głobikówce na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                         Brzostek, 2018.04.16  

                                                                   

 Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XL Sesję  Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 26 kwietnia 2018 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Sprawozdanie Burmistrza Brzostku z prac pomiędzy sesjami

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku,

b)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania Powiatu,

c)     w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

d)     w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objęcie udziałów,

e)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2017 rok,

f)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok,

g)     w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875 ze zm. ).

 Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                         Brzostek, 2018.03.14  

                                                                   

Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 20 marca 2018 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Sprawozdanie Burmistrza Brzostku z prac pomiędzy sesjami.

4. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)     w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku,

c)     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/17 RM w Brzostku z dnia 28 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

d)     w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brzostek jest organem prowadzącym,

e)     w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej,

f)      w sprawie uchwalenia statutu dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,

g)     w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Brzostek za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

h)     w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok,

i)       w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej oraz w Kleciach w celu uregulowania stanu prawnego dróg gminnych.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

   Otrzymują:
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.
Uwaga: Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875 ze zm. ).

 Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                         Brzostek, 2018.02.14  

                                                                   

Zawiadomienie  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 22 lutego 2018 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej  

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

3) o zamiarze zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

4) podziału Gminy Brzostek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

5) zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzostek udzielanej spółkom wodnym

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok

7) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 będących w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. w Brzostku

8) przyjęcia darowizny działek położonych w Bączałce, Januszkowicach, Przeczycy, celem regulacji stanu prawnego dróg gminnych

9) obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim

10) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Kamienicy Dolnej stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska

4. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w regulacjach prawnych dotyczących organizacji dowozu dzieci do szkół przez gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

   Otrzymują:

1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście

3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

Brzostek, 2017.12.11

                                                                   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) zawiadamiam, że zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 28 grudnia 2017 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej  

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania własnego Powiatu

3) Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2018 rok

4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

5) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objecie udziałów

6) ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów jednostek pomocniczych przysługuje dieta.

7) przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy celem połączenia dróg gminnych

8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

4. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji  na 2019 rok

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

   Otrzymują:

1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście

3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875).  Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

     

Brzostek, 2017.11.16  

                                                                   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) zawiadamiam, że zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 24 listopada 2017 r. /piątek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 RM z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania Powiatu,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

3) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2018r.,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) zmiany uchwały Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek,

6) zmiany uchwały Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty,

8) zmiany uchwały Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

9) zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym.

10) przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

   Otrzymują:

1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście

3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                  Brzostek, 2017.10.25  

                                                                   

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) zawiadamiam, że zwołuję Nadzwyczajną XXXV Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 31 października 2017 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na remont drogi Nr 1319R Brzostek - Smarżowa

2) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Dębickiemu na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

3) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

4) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

5) powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

6) zmiany statutu Gminy Brzostek

7) zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki samorządowej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku”

8) zmiany uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe w :

Brzostku, Grudnej Górnej, Gorzejowej, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Przeczycy, Smarżowej, Januszkowicach, Nawsiu Brzosteckim, Siedliskach – Bogusz.

9) zmiany uchwały Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczną – wychowawcze

3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.poz.1875).

Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                  Brzostek, 2017.09.25  

                                                                   

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 3 października 2017 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek,

3) uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia,

4) przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe; w Brzostku, w Grudnej Górnej, w Gorzejowej, w Kamienicy Dolnej, w Kamienicy Górnej, w Przeczycy, w Smarżowej oraz zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe; w Januszkowicach, w Nawsiu Brzosteckim, w Siedliskach –Bogusz,

5) dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzostek,

6) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

7) przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej,

8) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy,

9) darowizny nieruchomości położonej w Brzostku na rzecz Skarbu Państwa - GDDK i A,

10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zawadce Brzosteckiej,

11) zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Brzostek, 2017.08.21  

                                                             

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 29 sierpnia 2017 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Wręczenie Nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół średnich.

3. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu,

3) uchylenia uchwały Nr XIV/95/16 z dnia 26.01.2016r. dotyczącej upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu,

4) przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.).

Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

                Brzostek, 2017.07.04  

                                                                   

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 13 lipca 2017 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok SGP ZOZ w Brzostku,

4) aktualizacji i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej,

5) obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Siedliskach – Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek,

6) przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej,

7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kamienicy Dolnej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zaproszenie

Zapraszam  na Uroczystą XXX Sesję Rady Miejskiej w Brzostku,    która  odbędzie  w  dniu  17 czerwca 2017 r. /sobota/,  o  godz.  900  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku.

Porządek sesji:  

1. Otwarcie obrad 

2. Wystąpienie Burmistrza Brzostku

3. Uchwała upamiętniająca 650 Lecie Lokacji Miejskiej Brzostku

4. Wręczenie pamiątek z okazji 650 Lecia  Lokacji Miejskiej Brzostku

5. Wystąpienia zaproszonych gości

6. Wystąpienie  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku

7. Zamknięcie obrad.

 

                Brzostek, 2017.06.06  

                                                                   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 22 czerwca 2017 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

 Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

2) absolutorium dla Burmistrza Brzostku za wykonanie budżetu Gminy Brzostek za 2016 rok,

3) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

4) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu,

5) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku,

6) zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020 przyjętego uchwałą Nr XXVIII/194/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 kwietnia 2017r.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

             

   Brzostek, 2017.05.22                                                         

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 30 maja 2017 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

 Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

2)  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,

3) określenia wysokości sumy do której Burmistrz Brzostku może zaciągać zobowiązania,

4) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

5) przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej pod drogę gminną

6) zamiany działki położonej w Nawsiu Brzosteckim - własność Gminy Brzostek za działki położone w Brzostku - własność Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzostku

7) sprzedaży działki położonej w Kamienicy Górnej

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

Brzostek, 2017.04.19   

                                                                   

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 27 kwietnia 2017 r. /czwartek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:   

1) zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

2) ustalenia cen korzystania z urządzeń i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Brzostku,

3) zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu,

4) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.,

5) zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu,        

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i  Czytelnictwa w Brzostku za 2016 rok,

7)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016-2020”,

8) przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi,

9) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedliska – Bogusz,

10) przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej.

4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016.

5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

                Brzostek, 2017.03.17   

                                                                    

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 28 marca 2017 r. /wtorek/w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek,

3) zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów z poprzednich lat,

4) funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2018 rok,

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

6) stanowisko Rady Miejskiej do opinii organizacji związkowych na temat sieci szkół

7)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016-2020”

8) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat

9) ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                Brzostek, 2017.02.01    

 

                                                                        Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 9 lutego 2017 roku /czwartek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

3) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

4) ustalenia zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli

5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej

6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

             

Brzostek, 2017.01.11    

 

                                                                       MIESZKAŃCY GMINY BRZOSTEK

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 17 stycznia 2017 roku /wtorek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały o wyznaczeniu  przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku  do Komisji  Konkursowej powoływanej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

2) zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

             

                Brzostek, 2016.12.12    

 

                                                                      Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 29 grudnia 2016 roku /czwartek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 R M w Brzostku z 30.12.2015 r.,

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek na 2016 rok

3) Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2017 rok

4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

5) zmiany statutu Gminy Brzostek

6) zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

7) wyznaczenia przedstawicieli organu tworzącego do komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SGP ZOZ w Brzostku

8) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy

9) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

4. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady na 2017 rok

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

   Brzostek, 2016.11.07    

 

                                                          Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 16 listopada 2016 roku /środa/,w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 R M w Brzostku z 30.12.2015 r.,

2) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2017roku

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   

4) wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalenia ,

5) powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

6)  likwidacji jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej–„Centrum Usług Wspólnych w Brzostku”

7) określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Brzostek

8) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Brzostek

9) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2021

10) Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na lata 2017 - 2021

4. Infromacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 29 września 2016 roku /czwartek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 R M w Brzostku z 30.12.2015 r.,

2)  zmiany uchwały Nr X/43/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu,

3) przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

4) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

5) wyrażenia zgody na zawarcie odpłatnej dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. z siedzibą w Gdyni,

6) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach połozonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

              

Brzostek, 2016.08.22   

 

Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 30 sierpnia 2016 roku /wtorek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Wręczenie Nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół średnich

3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 R M w Brzostku z 30.12.2015 r.,

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

3) zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek,

4) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek,

5) przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym budynku sklepu położonego w Głobikówce, stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat,

6) przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego drogi gminnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

Brzostek, 2016.07.07   

 

Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 14 lipca 2016 roku /czwartek/,w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek,

5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek,

8) określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

9) przyjęcia planu  nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Brzostek,

10) uchylenia uchwały Nr XXXIX/299/14 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie  zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek,

11) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Brzostek.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

             

Brzostek, 2016.06.20

   

Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 28 czerwca 2016 roku /wtorek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek,

3)     przyjęcia na rzecz Gminy Brzostek darowizny działki położonej w Zawadce Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

 

             Brzostek, 2016.05.31

   

Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) zawiadamiam, że zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 15 czerwca 2016 roku /środa/,w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 1000

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

2)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2015

3)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok

4)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2015 rok

5)     rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

6)     przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

             Brzostek, 2016.04.28

  

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2016.446) zawiadamiam, że zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 9 maja 2016 roku /poniedziałek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2)      zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek,

3)      zawarcia porozumienia pomiędzy GDDKiA a Gminą Brzostek,

4)      zmiany uchwały Nr XXXIX/299/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów na stałe zamieszkałych w Gminie Brzostek,

5)      sprawie zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok,

6)      przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 540 i 551/3, położonych w Nawsiu Brzosteckim,

7)      przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działkę położoną w Przeczycy, stanowiącą własność Gminy Brzostek,

8)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Brzostku,

9)      przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla gminy Brzostek,

10)  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka.

 1. Ocena  zasobów pomocy społecznej
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

           

  Brzostek, 2016.03.18

   

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 30 marca 2016 roku /środa/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2)     funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 2017 roku,

3)     przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi

4)     zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

5)     powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

6)     zmiany uchwały Nr XV/100/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku”

7)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2016 roku

8)     darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

                          

Brzostek, 2016.02.16

 

Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

   Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XV Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 25 lutego 2016 roku /czwartek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek,

3)     wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Brzostek projektu pn. „Cyfrowy Związek Gmin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

4)     przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020,

5)     przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016 – 2018”,

6)     przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej,

7)     przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Brzostku,

8)     zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

      4. Interpelacje i zapytania radnych.

      5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 26 stycznia 2016 roku /wtorek/,w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku,

2)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek,

3)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu,

4)     upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego  na poczet środków budżetu gminy w 2017 i 2018 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu,

5)     rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

6)     zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

  Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

         

 

Brzostek, 2015.12.15

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 30 grudnia 2015 roku /środa/, w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10.00

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek,

2)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,

3)     Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok,

4)     zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

5)     utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku,

6)     nabycia działki położonej w Brzostku

7)     zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

4. Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji działających przy Radzie Miejskiej na 2016 rok

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.          

             Brzostek, 2015.12.10

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 18 grudnia 2015 roku /piątek/, w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10.00  

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)     zmiany uchwały własnej Nr XI/63/15 z dnia 25 listopada br. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek,

3)     ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek,

4)     przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, Przeczycy i Skurowej, zajętych pod drogi gminne,

5)     zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. LIWOCZ.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

 Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

Brzostek, 2015.11.16

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015.1515) zawiadamiam, że zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 25 listopada 2015 roku /środa/, w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10.00    Porządek obrad przedstawia się następująco:    

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 
 2. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

3)      obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2016 roku

4)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

5)      ustalenia podatku od środków transportowych w Gminie Brzostek

6)      zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.

7)      ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek.

8)      Deklaracji i Informacji na podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny

9)      zmiany uchwały Nr X/50/15 z dnia 20.10.2015r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych SGP ZOZ w Brzostku

10)  sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Brzostku

11)  zmiany uchwały Nr X/55/15 z dnia 20.11.2015r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Brzostku

12)  uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

13)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi      oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej – wszyscy
 2. Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw, Zaproszeni Goście
 3. Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

                                                                                                                                                                                                  Brzostek, 2015.10.12 
Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję X Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 20 października 2015roku /wtorek/, w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10.00 
  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2.      Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

2)     zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

3)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

4)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu

5)     upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację  zadania własnego Powiatu,

6)     upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na  finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek”

7)     powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

8)     wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

9)     powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

10)zmiany uchwały Nr XVI/137/04 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek

11)zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Brzostek

12) przyjęcia programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

13) obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

14) sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym

15) sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorzejowej

16) zamiany nieruchomości położonej w Brzostku celem poprawy zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku

17) przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Siedliskach – Bogusz zabudowanej Pomnikiem Grunwaldzkim

18) sprzedaży lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku  

19)zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 RM w Brzostku z dnia 28.12.2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.       Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

 

Otrzymują:

1.        Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.        Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.        Zaproszeni Goście

4.        Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

 

          Brzostek, 2015.08.17

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję IX Sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 25 sierpnia 2015roku /wtorek/, w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 12 00. 

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2.      Wręczenie nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół średnich

/pkt 1 i 2 porządku obrad na Sali widowiskowej GOK/

3.      Informacja Burmistrza Brzostku z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany Statutu Gminy Brzostek,

2)     zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

3)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

5.      Przedstawienie opinii i o zgłoszonych kandydatach na ławników.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.  

Otrzymują:
1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw
3.       Zaproszeni Goście
4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

         Brzostek, 2015.07.06 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 14 lipca 2015roku /wtorek/, w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00.   

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2.      Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)     uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,

3)     powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

4)     zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

5)     zmiany uchwały Nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.    

 

 

Otrzymują:
1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw
3.       Zaproszeni Goście
4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

Brzostek, 2015.05.14

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 28  maja 2015roku /czwartek/,  w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00.   

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2.      Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2014 rok,

2)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za 2014 rok,

3)     zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiejw Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

4)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

5)     wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o w Brzostku

6)     przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Brzostku przy ul. Szkotnia.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.      

 

 

Otrzymują:

1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.       Zaproszeni Goście

4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

Brzostek, 2015.04.14 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 23 kwietnia 2015roku /czwartek/,  w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00.Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

3)      określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

5)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6)      przyjęcia darowizny działek pod drogę gminną w Siedliskach - Bogusz

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad. 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.       Zaproszeni Goście

4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

         Brzostek, 2015.03.10 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień  19 marca 2015roku /czwartek/,  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00. 

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)      wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w budżecie 2016 roku.

3)      rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem okresu ustalonego w umowie

4. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska za lata 2013-1014.

5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad. 

 

 

 

 

 

 

Orzymują:
1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy
2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw
3.       Zaproszeni Goście
4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

         Brzostek, 2015.02.04

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień  12 lutego 2015roku /czwartek/,  w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00.   

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek

3)      przeznaczenia do najmu sklepu w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej w trybie bezprzetargowym – stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad. 

 

Otrzymują:

1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.       Zaproszeni Goście

4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.  

Brzostek, 2014.12.16

 

 Mieszkańcy Gminy Brzostek 

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień  30 grudnia 2014roku /wtorek/,  w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00.   

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 - 2018

2)      Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2015 rok

3)      zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku

4)      zmiany uchwały Nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015 rok

5)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

4. Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji działających przy Radzie Miejskiej na 2015 rok

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.       Zaproszeni Goście

4.       Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.). Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić

                                                                                     Brzostek, 2014.12.03

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594) zawiadamiam, że zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Brzostku  na dzień  12 grudnia 2014roku /piątek/,  w sali konferencyjnejGminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. Początek obrad o godzinie 10 00  

  Porządek obrad przedstawia się następująco:    

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

2) ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku

3) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brzostku

4) ustalenia diety dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku

5) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4 . Wolne wnioski, informacje, zamknięcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady

mgr Daniel Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Radni Rady Miejskiej – wszyscy

2.       Przewodniczący Zarządu Miasta, Sołtysi sołectw

3.       Zaproszeni Goście

4.     Zawiadomienie podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych Gminy.

Uwaga:Protokół z poprzedniej sesji Rady znajduje się do wglądu w biurze Rady Miejskiej

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.).

Przypominam, że Ci, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję, winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

 

 

Zawiadomienie

 

Niniejszym zawiadamiam, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2014 roku, została zwołana pierwsza sesja Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 1 grudnia 2014r. na godz. 1000.

 

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku.

 

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego.

 

 

                                                      Pełnomocnik Wyborczy

 

                                                            Lucyna Pruchnik

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Postanowienie
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-11-26 12:36:41)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz