Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/40/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Uchwała Nr X/40/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 października 2015 roku
 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 2 ust. 1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lipca 2013 r., poz. 2816) oraz w związku z uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr IV/11/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminy Biecz w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Nr IV/12/2015 z dnia 27.05.2015r. w sprawie przyjęcia Miasta Dębica w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Nr V/18/2015 z dnia 03.09.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonuje się następujących zmian:

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  

„1. Nadrzędnym zadaniem Związku jest ochrona środowiska naturalnego oraz wspierania zrównoważonego rozwoju gmin, poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach:

1)    1. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, stanowiących podstawę dla rozwoju rekreacji, turystyki, kultury i sportu,

2)    2) współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego gmin – członków Związku w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,

3)   3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin – członków Związku w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z innymi podmiotami,

4)   4) współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska,

5)    5)podejmowanie działań na rzecz rozwoju energii odnawialnej,

6)   6)współpraca w zakresie edukacji ekologicznej, w tym prowadzenia kursów i szkoleń,

7)  7) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz opracowywanie programów wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności przedsięwzięć przyjaznych dla środowiska naturalnego,

8)   8) prowadzenie studiów i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska,

9)    9)prowadzenie wspólnych działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działań w kierunku budowy zbiornika retencyjnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce,

1 10) wspomaganie gmin – członków Związku w podejmowaniu działań na rzecz zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami powodzi,

1   11)podejmowanie działań na rzecz promocji Związku gmin – członków Związku,

1  12) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych i promocji zatrudnienia, w szczególności przeciwdziałanie bezrobociu i ograniczanie jego skutków,

113)podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno – kulturalnych,

1 14)przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych w zakresie zadań Związku,

 15) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

116) współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych oraz realizacja w oparciu o nie wspólnych zadań,

17) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową

   18) wspomaganie gmin – członków Związku w realizacji zadań własnych i zleconych. 

2) W § 3 skreśla się ust. 3. 

3)  § 18 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych Związku”. 

4) Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz Gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

§ 3. 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik Nr 1
do Statutu Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki

WYKAZ GMIN

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI 

 

1. Miasto Jasło

2. Gmina Brzostek

3. Gmina Brzyska

4. Gmina Chorkówka

5. Gmina Dębowiec

6. Gmina Jasło

7. Gmina Jedlicze

8. Gmina Kołaczyce

9. Gmina Krępna

10. Gmina Nowy Żmigród

11. Gmina Osiek Jasielski

12. Gmina Sękowa

13. Gmina Skołyszyn

14. Gmina Szerzyny

15. Gmina Tarnowiec

16. Gmina Żyraków

17. Gmina Czarna

18. Gmina Dębica

19. Gmina Pilzno

20. Gmina Jodłowa

21. Gmina Biecz

22. Miasto Dębica

drukuj pobierz pdf    

wstecz