Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/44/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania

 

UCHWAŁA Nr X/44/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 20 października 2015 roku 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu. 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  

1. W celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadań inwestycyjnych, upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 475.000,00 zł na poczet budżetu 2016 r. na niżej wymienione zadania własne powiatu:  

1) zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 131R Brzostek-Kamienica Górna - Smarżowa"  w kwocie 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), 

2) zadanie pod nazwą "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości Siedliska- Bogusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1316R Głobikowa - Siedliska-Bogusz wraz z dojazdami" w kwocie 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

2.  Zobowiązanie określone w ust. 1, pokryte zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku rolnego w 2016 roku. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz