Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/50/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

UCHWAŁA Nr X/50/15
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 20 października 2015 roku 

w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z póź. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Uchwała określa zasady zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny  Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku, dla którego funkcję podmiotu tworzącego pełni Gmina Brzostek.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Brzostek

2)    Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku

3)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku

4)    Zakładzie - należy przez to rozumieć Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku

5)    Radzie Społecznej - należy przez to rozumieć Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

6)    Kierowniku - Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

7)   aktywach trwałych- oznacza to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.)

§ 2. Kierownik Zakładu przeznacza aktywa trwałe w tym nieruchomości do zbycia, oddania w najem, dzierżawę użytkowanie lub użyczenie po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 3. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu następuje, gdy są one zbędne do realizacji statutowych zadań Zakładu.
2. Za zbędne dla Zakładu mogą być uznane w szczególności aktywa trwałe, które:

1)    nie będą wykorzystywane przez Zakład w najbliższych dwunastu miesiącach albo wykorzystywane są sporadycznie,

2)    są niesprawne technicznie, a naprawa z uwagi na brak części zamiennych i podzespołów jest niemożliwa,

3)    nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona,

4)    nie spełniają niezbędnych standardów technicznych, co w szczególności uniemożliwia uzyskanie pożądanych efektów.

3. Zakład zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywa trwałe Zakładu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu nie może ograniczyć możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie na warunki, dostępność i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzić do wzrostu kosztów utrzymania Zakładu.

5. Zbycie, oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1)    osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie,

2)    osób prowadzących przetarg lub wykonujących czynności związane z przetargiem,

3)   osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, o których mowa w pkt 1-2.

§ 4. 1. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek Kierownika Zakładu.

2. Kierownik Zakładu przedkłada Radzie Społecznej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zbycia, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych zawierający:

1)    nazwę i przeznaczenie oraz dokładne określenie proponowanych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych (w przypadku nieruchomości lub lokali - położenie, powierzchnia, instalacje techniczne i inne wyposażenie, w przypadku urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej- rodzaj, rok produkcji, wartość, okres amortyzacji,

2)    analizę techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez Zakład zawierającą m.in. szacunkową wartość zbędnych aktywów trwałych,

3)    informację o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania aktywa trwałego po oddaniu go w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie,

4)    uzasadnienie celowości podjęcia działań mających na celu zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

5)    oświadczenie Kierownika Zakładu, że zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości.

6)    projekt umowy.

§ 5. 1. Oddanie nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na okres:

1)    dłuższy niż trzy lata - wymaga zgody Rady Miejskiej,

2)    do trzech lat - wymaga zgody Burmistrza.

       2. Zgoda Rady Miejskiej jest wymagana w przypadku zbycia nieruchomości jak również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość lub jej część.

       3. Zawarcie umów najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia przez Zakład nie może nastąpić na czas dłuższy niż czas trwania umowy użytkowania jeżeli ich przedmiot obejmuje zakres objęty umowa użytkowania na rzecz Zakładu.

§ 6. 1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części następuje w trybie: przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.. poz. 782, z późn. zm.) a także Uchwały Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

§ 7. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych niebędących nieruchomościami może nastąpić po uzyskaniu zgody Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. O zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych niebędących nieruchomościami, których wartość księgowa brutto nie przekracza 3.500 zł decyduje Kierownik.

§ 8. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych niebędących nieruchomościami, z wyłączeniem zamiany, odbywa się w trybie przetargu, o jakim mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), którego warunki określa Kierownik.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika, Burmistrz może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

§ 9. Przy sprzedaży aktywów trwałych w trybie przetargu ustala się, że:
1)cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa lub wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości księgowej;
2) aktywa trwałe nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości;
3) jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Kierownik Zakładu może zbyć aktywa trwałe w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną z nabywcą.


§ 10. Przetargi przeprowadza komisja przetargowa powoływana przez Kierownika Zakładu w składzie co najmniej 3 osobowym.
 

§ 11. 1. Ogłoszenie o przetargu obejmuje co najmniej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu

2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Zakładu, Urzędu Miejskiego w Brzostku, na stronie internetowej Zakładu oraz Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 14 dni przed terminem przetargu.

§ 12. 1. Przy oddawaniu w najem, dzierżawę aktywów trwałych w drodze przetargu ustala się, że:

1)    cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa miesięcznej stawce czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu, określonej przez rzeczoznawcę;

2)    aktywa trwałe nie oddane w najem, dzierżawę w wyniku pierwszego przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości czynszu;

3)    jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Kierownik może wydzierżawić lub wynająć aktywa trwałe w drodze bezprzetargowej.

§ 13. 1. Kierownik Zakładu przedkłada Burmistrzowi w okresach rocznych sprawozdania dotyczące zbycia, oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu.
2. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdania, o których mowa w ust. 1.

§ 14. 1. Umowę zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Zakładu pod rygorem nieważności sporządza się w formie pisemnej.
2. W umowie zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Zakładu należy określić w szczególności:

1) czas, na który umowa została zawarta,

2) wysokość kaucji zabezpieczającej i zasady jej zwrotu, jeżeli jej określenie uznane zostanie za konieczne,

3) z wyłączeniem umowy użyczenia, wysokość, formę i termin płatności czynszu oraz zasady jej waloryzacji.

4) sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu,

5) zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności: energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, kanalizacji, usuwania odpadów, podatku od nieruchomości,

6) okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,

7) zasady rozliczania stron po rozwiązaniu umowy,

8) zasady kontroli przedmiotu umowy.

 

§ 15. Środki finansowe uzyskane przez Zakład na skutek dokonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, mogą zostać wykorzystane jedynie na cele związane z realizacją statutowych zadań Zakładu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz