Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/55/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

 Uchwała Nr X/55/2015
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 20 października 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015. poz. 1515) oraz art.15 ust.1 i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz.U.2015. poz.782 z późn. zm) -  Rada Miejska w Brzostku    u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym  211/6, o powierzchni 0,0194 ha, wpisanej w księdze wieczystej Nr RZ1D/00015601/8, stanowiącej własność Gminy Brzostek na nieruchomość położoną w Brzostku, oznaczoną numerem  ewidencyjnym  209/2, o powierzchni 0,0462 ha, wpisaną w księdze wieczystej Nr RZ1D/00030848/2, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§ 2. 1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana w celu poprawy zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i uregulowania istniejącego stanu na gruncie.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

3.  Koszty zawarcia umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego, koszty notarialne i opłaty sądowe, ponoszą strony umowy zamiany po połowie. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                     Uzadnienie

do uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Zamiana jest umową, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się przeniesienia własności innej rzeczy.

Powołany art. 15 ust. 1, zdanie pierwsze,  ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana  nieruchomości  następuje w trybie  bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zasadą jest, iż w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1, zdanie drugie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opinię o wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany sporządzają rzeczoznawcy majątkowi w formie operatu szacunkowego.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

W wyniku zamiany nieruchomości objętych niniejszą uchwałą Gmina otrzyma działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 209/2, na poprawę zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Ponadto zostanie uregulowany istniejący stan na gruncie związany z dojazdem i dojściem do GOS i R od ulicy         A. Gryglewskiego. Pozyskana od Gminy nieruchomość służyć stronie będzie do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 886 stanowiącej jej własność.

Zamiana w/w nieruchomości jest zasadna, albowiem przekazana działka Gminy stanowić będzie rekompensatę za cenę, którą gmina musiałaby zapłacić za nieruchomość przeznaczoną i wykorzystywaną na cel publiczny w drodze umowy nabycia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest racjonalne i uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz