Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/58/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nie

 

Uchwała NR X/58/15
Rady miejskiej w brzostku
z dnia 20 października 2015 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na pod
stawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6  r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/176/2 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/201/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 1 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„odbiór ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście dwa razy w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w mieście bez ograniczeń ilościowych raz na dwa tygodnie, a z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji:

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali,

e) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, 

f) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; ‘’

2) § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych dwa razy w roku frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego  i zimnych popiołów”

3)  § 1 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście dwa razy w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w mieście bez ograniczeń ilościowych raz na dwa tygodnie, a z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście raz na tydzień, przy czym w skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zimne popioły” 

4) § 1 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych dwa razy w roku posegregowanych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów”

§ 2.
1. Zmienia się  § 5, który otrzymuje brzmienie:

§ 5
„Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Brzostku pisemnie lub telefonicznie (tel. 146803006) w terminie 3 dni od zdarzenia” 

2. Dotychczasowy § 5 i § 6 otrzymuje odpowiednio oznaczenie § 6 i § 7

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.


§ 4.    

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 01.01.2016  roku.

drukuj pobierz pdf    

wstecz