Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/59/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 

Uchwała Nr X/59/15
Rady miejskiej w brzostku
z dnia 20 października 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala,  co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 roku  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale IV „Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego”  § 16 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny i gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane na terenach miejskich:

a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie)

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień)

c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

2) odpady zmieszane na terenach wiejskich:

a)  w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu

c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

3) odpady zbierane selektywnie na terenach miejskich:

a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie)

b) w zabudowie wielorodzinnej  – dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień)

c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

4) odpady zbierane selektywnie na terenach wiejskich:

a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu

b) w zabudowie wielorodzinnej  – dwa razy w miesiącu

c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 01.01.2016r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz