Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/61/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XI/61/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2015-2018,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

 

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 76.122,50 zł w związku z przyjęciem do realizacji w 2015 roku instalacji na budynkach prywatnych po rozszerzeniu Projektu, ustalając wartość projektu w wysokości 4.030.474,69 zł.

2)       Zmienia się limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty: 2.231.518,69 zł w 2015 r., 1.250.909,00 w 2016 r.

 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik  Nr 3 do Uchwały  Nr XI/61/15  Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 25 listopada 2015 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 -2018

 

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 - 2018, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów i wydatków gminy w 2015 roku oraz zwiększeniu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

 

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

 

            W planie dochodów bieżących w 2015 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 178.388,04 zł, zmiany te przedstawiają się następująco:

 - zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu wojewody na pomoc społeczną na łączną kwotę 226.532,04 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu czynszów, opłat lokalnych, odsetek i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z poprzednich lat w kwocie 39.292,00 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń z poprzednich lat oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu o łączną kwotę 87.436,00 zł.

 

            W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń o kwotę 196.114,55 zł,zmiany te dotyczą zwiększenia wydatków na pomoc społeczną i wydatki bieżące na drogach w związku z przekazanymi dotacjami oraz w związku z przeniesieniami wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

           

w zakresie wydatków majątkowych

 

            W planie wydatków majątkowych w 2015 roku dokonuje się zwiększeń o łączną  kwotę 63.299,50 zł w związku z przeniesieniami wydatków bieżących i majątkowych.

            W wyniku rozszerzenia Projektu pod nazwą "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek"  zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie o kwotę 76.122,50 zł. Natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą "termomodernizacja  budynku szkoły podstawowej w Brzostku (budynek starej szkoły)" o kwotę 46.166,00 zł pozostawiając w planie finansowym tylko kwotę niezbędną do sfinansowania zleconego projektu termomodernizacji. Ponadto wprowadza się nowe wydatki majątkowe w szkołach na łączną  kwotę 47.253,00 zł.

           

            Zwiększono plan przychodów na 2015 rok o kwotę wolnych środków w wysokości 81.026,01 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te pozwoliły na obniżenie niezrealizowanych dochodów bieżących gminy.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał Nr 1 do uchwały Nr XI/61/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-03 09:46:40)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 2 do uchwały Nr XI/61/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-03 09:47:13)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz