Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XII/79/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, okreslenia ninkasentów noraz wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XII/79/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Brzostek.

 

§ 2.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach w gminie Brzostek w następującej wysokości:

  1. Przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  lub z placu za zajęcie 1m2 powierzchni - 1,00 zł.
  2. Przy sprzedaży towarów z samochodu osobowego i przyczepy  -  5,00 zł.
  3. Przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych  -  10,00 zł.

 

§ 3.

  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Poboru opłaty targowej dokonywać będzie inkasent w osobie Pana Zdzisława Tułeckiego.

 

§ 4.

Prowadzący handel są obowiązani do zapłaty opłaty targowej w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta.

 

§ 5.

Opłata targowa pobierana jest w gotówce bezpośrednio na miejscu w dniu dokonywania sprzedaży na podstawie druku opłaty targowej ujętego w ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

§ 6.

Z tytułu opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości  25 % osiągniętych wpływów z inkasa.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz