Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/84/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XIII/84/2015

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Opracowanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek

 

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1977 r. „Prawo energetyczne” do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

W dniu 08.10.2015 r. (pismo znak: SNZ.9020.1.59.2015.BW Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, w odpowiedzi na złożony w dniu 30.09.2015 r. wniosek, na podstawie art. 48 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek”.

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2015 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek” uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: WOOŚ.410.1.62.2015.AD.2) wraz z uzgodnieniem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z treścią art. 48 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Burmistrz Brzostku w dniu 02.12.2015 r podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek”.

drukuj pobierz pdf    

wstecz