Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020

 

UCHWAŁA Nr  XIII/85/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek  na lata 2016-2020 wydłużając o dwa lata  okres obowiązywania prognozy,  stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

 

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiący  Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 4.476.081,00 zł.

2)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2016 r. zwiększając limit  do kwoty 1.412.880,00 zł.

3)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 36.132,00 zł.

4)       Zmienia się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach  ustalając następujące kwoty:  10.700,00 zł w 2016 r., 1.728,00 zł w 2017 r.

 

§ 3.  Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych wynikające z opracowanego projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020"  przewidzianego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj.:

1. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)  Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2015 – 2017.

2)  Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny)  ustala się w wysokości  630.075,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 87.000,00 zł w 2017 roku.

 

2. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacje budynków przeznaczonych na lokale mieszkalne" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny)  ustala się w wysokości 76.500,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 52.500,00 zł w 2017 roku i w kwocie 24.000,00 zł w 2018 roku.

 

3. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości  263.536,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

 

4. Przedsięwzięcie pod nazwą "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2020.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości  1.035.000,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 210.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 200.000,00 zł w 2018 roku, w kwocie 300.000,00 zł w 2019 roku i w kwocie 275.000,00 zł w 2020 roku.

 

5. Przedsięwzięcie pod nazwą "Wymiana wozów strażackich (stare na nowe)" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018 - 2020.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości  180.000,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 90.000,00 zł w 2018 roku i w kwocie 90.000,00 zł w 2020 roku.

 

§ 4.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  430.710,00 zł  w 2017 r., 377.256,00 zł w 2018 r., 300.000,00 zł w 2019 r., oraz 365.000,00 zł w 2020 r.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/15 Rady

 Miejskiej  w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

 

Przyjmując zmiany w prognozowaniu dochodów Gminy Brzostek posłużono się założeniami makroekonomicznymi jakie zostały przyjęte przy opracowywaniu Projektu Budżetu Państwa na rok 2016, projektami uchwał Rady Miejskiej w sprawie podatków i opłat na 2016 rok, oraz zawartymi umowami i porozumieniami w sprawie realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków dotacyjnych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

Dochody roku 2016 zostały wyszacowane na łączną kwotę 43.957.044,00 zł w tym dochody majątkowe zostały wyszacowane na kwotę 3.660.687,00 zł, a dochody bieżące na kwotę 40.296.357,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadnia inwestycyjne przyjęto na podstawie zawartych umów tj.

- dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie  1.896.565,00 zł,

- dochody z tytułu wpłat własnych mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej (netto) w kwocie 209.822,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 350.500,00 zł  ustalono zgodnie z wyceną  gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 60.500,00 zł oraz ze sprzedaży gruntów budowlanych i zabudowanych 290.000,00 zł,

- planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.203.800,00 zł na przebudowę drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

 

                        Planowane dochody bieżące zostały przyjęte na rok 2016 na podstawie przedstawionych decyzji Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Biura Wyborczego - Delegatura w Rzeszowie, przekazanego przez Ministra Finansów projektu subwencji ogólnej dla gminy i projektu kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wyszacowane według projektów uchwał z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień.

            W stosunku do przewidywanego wykonania planu 2015 roku, przyjęty plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o 5,69 %.  Istnieje ryzyko niezrealizowania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych porównując do obecnego wykonania dochodów, niemniej jednak pozostałe dochody bieżące, które realizuje gmina są bardzo realistycznie oszacowane. Nie wprowadzono planu dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych, co do których toczy się postępowanie egzekucyjne bądź zabezpieczono należności hipotecznie na majątku dłużników. Część dochodów z zaległych podatków na pewno zostanie zrealizowana, a wówczas będzie możliwość zwiększenia dochodów własnych, podobnie jak w roku bieżącym.

            Dochody bieżące w 2016 roku są mniejsze o kwotę 2.525.246,83 zł w stosunku do planowanego wykonania za III kwartał 2015 roku. Spadek projektowanych dochodów budżetu na 2016 rok wynika stąd, iż w 2015 roku gmina otrzymała z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie zadań bieżących takich jak: dożywianie dzieci w szkołach 579.230,00 zł, stypendia szkolne i wyprawka szkolna 120.000,00 zł, zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 970.000,00 zł,  które to dotacje zostały pozyskane w ciągu 2015 roku, czego nie można zakładać przy projektowaniu budżetu na 2016 rok. Istotny wpływ na wysokość szacowanych dochodów ma projektowana subwencja ogólna na rok 2016, która w stosunku do roku 2015 jest wyższa  o 537.300,00 zł. Niższe natomiast są planowane dotacje w 2016 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych gminy w stosunku do planu roku 2015 o kwotę 2.883.781,91 zł.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017 -2020 są szacowane o 4,0 % wyższe (rok do roku) niż plan na rok 2016, ponieważ średnia wykonania dochodów z tytułu subwencji w latach 2013, 2014, 2015 wykazuje wzrost o wskaźnik około  4,0 %, co sugeruje podobny wzrost kwoty subwencji w kolejnych latach.  Wysokość subwencji jest ściśle powiązana z wykonaniem dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych z lat poprzednich. Tak więc wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2016 jest ustalana na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdawczości Rb-27S i Rb-PDP za rok 2014. Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych w roku 2014 nie odbiega znacząco od przewidywanego wykonania na rok 2015, co pozwala prognozować, że dochody z subwencji w latach 2017-2020 są prawidłowo szacowane.  

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu subwencji można również posłużyć się wskaźnikiem tempa wzrostu gospodarczego , który jest szacowany na 3,8 %.

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych posłużono się danymi z wykonania wydatków budżetu gminy z lat przeszłych, przewidywanym wykonaniem za rok 2015, wartościami wynikającymi z projektu budżetu państwa na 2016 rok i wskaźnikami makroekonomicznymi do budżetu państwa. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań efektywnościowych i racjonalizujących, dążyć będzie się do pokrycia strony wydatkowej stroną dochodową. W budżetowaniu na następne lata będzie się ograniczać dynamikę wydatków bieżących, a w szczególności związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

            Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyszacowano w 2016 roku na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe przy aktualnym zatrudnieniu. Poziom tych wydatków znacznie zmieni się w styczniu 2016 roku po uruchomieniu rezerwy celowej, którą zaprojektowano w kwocie 1.017.382,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 rok na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, oraz po zatwierdzeniu planów dokształcania nauczycieli w 2015 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego znacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok w związku z zaplanowaną inwestycją pod nazwą "Budowa archiwum na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku" na kwotę 250.000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do obecnej prognozy, między innymi ze względu na zmianę nakładów i zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"  oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wynikających z opracowanego projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015 - 2020". Ze względu na ograniczenia budżetowe wprowadza się nowe inwestycje  (najpilniejsze do realizacji) oraz te na które w latach 2016 - 2020 będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Udział wydatków inwestycyjnych w planowanych wydatkach ogółem na 2016 rok wynosi 15,36  %.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-         na koniec roku 2015 –    8.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2016 –    6.300.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –    2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –       700.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

 

            W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 1.000.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych i powiatowych.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  3.400.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –  2.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     500.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.

 

 

 

 

 

                                                         

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał Nr 1 do uchwały XIII/85/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-07 14:08:25)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 2 do uchwały XIII/85/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-07 14:27:55)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz