Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Nr XIII/86/15  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 43.957.044,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 40.296.357,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 3.660.687,00 zł.

 

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42.057.044,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.595.766,00 zł, w tym:

1)       wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 23.372.030,00 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.743.365,00 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.628.665,00 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 2.708.251,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.333.103,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł,

5)       wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 10.700,00 zł,(dział 900, rozdział 90005).

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.461.278,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.461.278,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)       wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 1.412.880,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

2)       wydatki w ramach projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" jako udział środków własnych w 2016 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości Brzostek" w km 0+117÷0+522 405 mb) w kwocie 33.798,00 zł (dział 600, rozdział 60016), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych",

b) "Termomodernizacja budynku oświatowego (stara szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"w kwocie 500.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy pod nazwą "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

c) "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej"w kwocie 60.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

d) "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku"w kwocie 27.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",

e) "Montaż lamp solarno-hybrydowych" w kwocie 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych".

 

§ 3   1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.900.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciąganych kredytów z lat poprzednich.

         2.  Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

  1. 3.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 92.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 93.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 717.382,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

 

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2016 rok  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.783.842,00 zł,

       jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj:     dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).

2.  Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

  1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadań własnych Powiatu pod nazwą "Budowa drogi powiatowej Nr 131R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa" w kwocie 35.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości Siedliska-Bogusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1316R Głobikowa - Siedliska-Bogusz wraz z dojazdami" w kwocie 440.000,00 zł.
  2. Wydatki na dotację celową na powierzenie  Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 3.000,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na  podstawie ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu  gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 715.000,00 zł,  jak Tabela Nr 6  załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia

       2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2013 r., poz. 1253 z  późn. zm.),  przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł

      oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł,  jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

 

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.951.182,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 772.069,00 zł jak, załącznik Nr 1  do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Tabele Nr 1-7
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-07 13:52:43)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 1 do uchwały XIII/86/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-07 13:54:21)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz