Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/88/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania

UCHWAŁA Nr XIII/88/15
Rady Miejskiej w Brzostku
 z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawiawyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek, położonej w Nawsiu Brzosteckim oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 549/1 o powierzchni 0.02 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 49035 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 549/2 objętej księgą Nr RZ1D/00014346/5 stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Brzostek, położonej w Nawsiu Brzosteckim, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 549/1 o powierzchni 0.02 ha, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej tj. działki 549/2 o pow. 0.04 ha, położonej w Nawsiu Brzosteckim zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej. Działka będąca przedmiotem zbycia jest w całości zagospodarowana, stanowi wjazd z drogi publicznej, jest częściowo ogrodzona i znajduje się na niej płyta obornikowa. Strona zainteresowana nabyciem złożyła stosowny wniosek o nabycie nieruchomości.

Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ze względu na wielkość i kształt działki 549/1 nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania przedmiotowej działki.

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony zainteresowanej nabyciem, Burmistrz Brzostku przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

drukuj pobierz pdf    

wstecz