Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek

Uchwała Nr XIII/89/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1515 z późn.zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj.: DZ.U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2016 roku” w brzmieniu określonym jak poniżej.

 

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych  

Wprowadzenie  

            Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2016 roku zwany dalej Programem urzeczywistnia obowiązki wynikające z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.856) i ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach Gminy Brzostek. Istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich zachowaniach. Jedynie przez zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się do zmniejszenia cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten problem. Realizacja założeń programu oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Brzostek, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm. Brzostek oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

 

§ 2 

Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1.  zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom, miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5. ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

6. zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych,

7. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

§ 3

Realizacja założonych celów 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

- zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom z terenu Gminy przy współpracy lekarza  weterynarii – Pan Kazimierz Kłęk, ul. Adama Mickiewicza 21, 39-230 Brzostek.

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, sołtysami, mieszkańcami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,

- w sytuacjach braku znalezienia nowego właściciela poszukiwanie dla bezdomnego zwierzęcia miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana będzie poprzez:

- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących,

- w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest na interwencję.

Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, sołtysami, mieszkańcami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 

5. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach realizowana będzie poprzez:

- wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom oraz na ich życzenie,

- umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk i kocic, które w najbliższym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela,

- zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania „ślepych miotów” winny odbywać się w sposób humanitarny i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza  weterynarii – Pan Kazimierz Kłęk, ul. Adama Mickiewicza 21, 39-230 Brzostek.

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z właścicielem gospodarstwa, określającym szczegółowo sposób postępowania z przekazanymi zwierzętami.  

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych realizowane jest poprzez lekarza weterynarii- jak w  § 3 pkt. 1. 

8. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

- organizowanie konkursów, pogadanek, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.  

 

§ 4 

1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2016 w wysokości 17 000,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).  

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.  

 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz