Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/91/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/91/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 a. i  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515) oraz § 85 Statutu Gminy Brzostek  – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 Załącznik do Uchwały
Nr XIII/91/15 RM w Brzostku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan Kontroli

Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 I kwartał:

1. Ocena pracy Biblioteki Publicznej w Brzostku. Kontrola realizacji wypłat stypendiów naukowych dla studentów i nagród Burmistrza dla uczniów szkół średnich za 2015 rok.

2. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015 rok

/ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowanie czynności egzekucyjnych i uzyskane efekty/.

3. Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy na działalność klubów sportowych w 2015 roku.

 

II kwartał:

1. Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

2. Rozliczenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2015 roku.

3. Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok oraz sporządzenie do RIO opinii o wykonaniu budżetu.

 

III kwartał:

1. Kontrola w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Brzostku za I półrocze 2016 roku.

2. Analiza wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków.

3. Ocena realizacji inwestycji gminnych, działania kontrolne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja gminy.

 

IV kwartał:

1. Kontrola wydatków bieżących na utrzymanie szkól w powiązaniu z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły.

2. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

3. Analiza i ocena projektu budżetu  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

4. Propozycje i opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

 

Działania stałe Komisji Rewizyjnej:

  1. Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję.                                        

                                                                            

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz