Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 152/15 z dnia 31grudnia 2015r. - ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzostek oraz zasad ich ro

 

ZARZĄDZENIE Nr 152/15

Burmistrza Brzostku

z dnia  31 grudnia 2015r.

 

w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Brzostek oraz zasad ich rozliczania

 

            Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, stanowiących wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzostek zwanych dalej „jednostkami OSP” oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.

2. Ustalone normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego wynikają z:

a) norm zużycia paliwa podanych przez producenta,

b) norm określonych w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zmienione Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r.

c) dotychczas obowiązujących norm w odniesieniu do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

d) udokumentowanych analiz zużycia paliw w innych jednostkach (dostępne na www.straz.gov.pl - Baza Danych Biura Logistyki KG PSP normy zużycia paliwa przez sprzęt pływający/silnikowy – ustalone podczas badań przez jednostki organizacyjne PSP).

e)w szczególnych przypadkach może być przeprowadzona procedura normowania zużycia  sprzętu lub pojazdu przez powołaną doraźnie komisję.

§ 2

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek OSP, powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.

2. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych samochodach pożarniczych oraz w pracy sprzętu silnikowego biorących udział w działaniach ratowniczych wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych jak w:

1) załączniku nr 1 – dla pojazdów pożarniczych,

2) załączniku nr 2 – dla sprzętu silnikowego.

§ 3

Faktury, paragony  za zakup paliw płynnych i olejów w stacjach paliw  dla jednostek OSP należy regulować bezgotówkowo w formie przelewu i przekazywać niezwłocznie do Urzędu  Miejskiego.

§ 4

Zakupy materiałów i usług dla jednostek OSP należy bezwzględnie uzgadniać z Burmistrzem lub wyznaczonym przez niego pracownikiem urzędu.

§ 5

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 6

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, należy  pojazd, sprzęt wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 7

1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych dla jednostek OSP następuje  kwartalnie. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz karty pracy sprzętu silnikowego należy składać w Urzędzie Miejskim w nieprzekraczalnym terminie

do 5 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

2. Za  prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i  kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego.

3. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.

4. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne.

5. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy przyjmować wartości rzeczywiste.

6. Ilość zużytego paliwa w karcie drogowej pojazdu pożarniczego lub w karcie pracy sprzętu silnikowego należy zaokrąglać do liczb całkowitych.

Sposób zaokrąglenia: ( wartości od 0,10 do 0,49 należy zaokrąglać w dół), (wartości od 0,50 do 0,99 zaokrąglać do góry).

7. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dysponent-Naczelnik OSP.

§ 8

 1.Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym w innych celach niż działania ratownicze
 i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza Brzostku za wyjątkiem wyjazdu do stacji paliw w celu uzupełnienia paliwa.

2.Tankowanie paliw odbywa się w stacji paliw płynnych wyznaczonej przez Burmistrza.

 § 9

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 10

Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem  01 stycznia 2016r.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 152
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-02-03 15:24:08)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz