Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XV/99/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XV/99/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

 

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 2.730.075,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 2.100.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku".

 

2) Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w kwocie 2.687.000,00 zł.

 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/16 Rady

 Miejskiej   w Brzostku z dnia  25 lutego 2016 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2016 roku na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy",  na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku", wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do wydatków budżetowych na 2016 rok oraz zwiększeniem przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zaciągnięciem kredytu komercyjnego.

 

w zakresie wydatków majątkowych

 

            W planie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększeń o kwotę 2.223.875,00 zł z przeznaczeniem na:

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł na planowaną do realizacji w 2016 inwestycję pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"  ujętą w wykazie przedsięwzięć pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,

 

- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w oświacie w postaci opracowania audytów energetycznych w związku z planowaną termomodernizacją budynków oświatowych w Gorzejowej i Kamienicy Dolnej 15.375,00 zł, oraz wymiana kotła do podgrzewania wody budynku szkoły w Siedliskach Bogusz 8.500,00 zł,

 

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Siedliskach Bogusz" w kwocie 100.000,00 zł.

            W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszeń o kwotę 18.315,00 zł w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące części środków niewykorzystanych na wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym w Opacionce, dokonanych zarządzeniem Burmistrza Brzostku Nr 11/16 z dnia 29.01.2016 r.

 

w zakresie wydatków bieżących

 

            W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń o kwotę 40.829,20 zł z przeznaczeniem na:

 

- zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych w kwocie 3.700,00 zł,

 

- zwiększenie wydatków osobowych w szkołach o kwotę 18.654,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół,

- zwiększenie wydatków na dodatki energetyczne w kwocie 160,20 zł w związku z przyznaną i przekazaną dotacją z budżetu wojewody,

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 18.654,00 zł z przeznaczeniem na remont domu ludowego w Opacionce.

 

            Zwiększono plan przychodów na 2016 rok o kwotę 2.246.229,00 zł w tym jako część wolnych środków o kwotę 1.246.229,00 zł powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz o kwotę 1.000.000,00 zł jako planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat poprzednich. Zaciągnięcie kredytu stało się konieczne w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego  pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego (Stara Szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku"  ujętego w budżecie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy". Na to zadanie jest opracowywany wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ewentualne uzyskanie środków dotacyjnych z budżetu UE pozwoli na spłatę planowanego  kredytu najpóźniej do końca 2017 roku.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –    7.300.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –    2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –       700.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

 

            W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie spłaty kretów z poprzednich lat.  

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  4.400.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –  2.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     500.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.

drukuj pobierz pdf    

wstecz