Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVII/115/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XVII/115/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 09 maja 2016 roku

 

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

 

1. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 385.536,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 12.000,00 zł na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb).

2) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

 

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 3.640.788,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 910.713,00 zł, w tym na zadanie pod nazwą "termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w kwocie 338.594,00 zł i  na zadanie pod nazwą "wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni  w szkole podstawowej w Brzostku" w kwocie 572.119,00 zł.

2) Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w kwocie 3.597.713,00 zł.

 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/  /16 Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 09 maja 2016 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2016 i 2017 roku, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do planu wydatków budżetowych na 2016 rok.

 

w zakresie wydatków majątkowych

 

            W planie wydatków majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

 

-  zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.407.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek" w związku z przekwalifikowaniem zadania na wykonanie remontu tychże dróg gminnych,

- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek" o kwotę 357.797,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na 2016 rok i brakiem możliwości sfinansowania wszystkich zadań gminy,

- zwiększenie wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnychna zadaniu inwestycyjnym "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb) o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu zadania

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "budowa ogrodzenia wokół obiektów sportowych (GOSiR w Brzostku) na kwotę 60.000,00 zł.

 

            W planie wydatków majątkowych w 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

 

- zwiększenie wydatków o kwotę 910.713,00 zł na planowane do realizacji w 2017  zadania inwestycyjne pod nazwą "termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w kwocie 338.594,00 zł i zadanie pod nazwą "wymiana instalacji c.o.  wraz z kotłem, remont kotłowni  w szkole  podstawowej w Brzostku" w kwocie 572.119,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

 

w zakresie wydatków bieżących

 

            W planie wydatków bieżących w 2016 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.462.154,04 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w związku przeniesieniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek  w kwocie 1.203.800,00 zł,

- zwiększenie wydatków w związku z przekazana dotacją z budżetu wojewody na wypłatę akcyzy dla rolników o kwotę 159.219,56 zł oraz  na pomoc społeczną o kwotę 720,00 zł,

- zwiększenie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości na hali sportowej w Brzostku o kwotę 31.382,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych o kwotę 67.032,48 zł.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –    7.300.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –    3.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –       700.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

 

            W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie spłaty kretów z poprzednich lat. 

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  3.400.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –  3.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     500.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 115-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-05-13 10:26:22)
rozmiar pliku: NAN
zał 115-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-05-13 10:26:48)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz