Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVII/116/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/299/14 z dnia 21.10.2014r w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów na stałe zamieszkałych w Gminie Brzostek

UCHWAŁA Nr XVII/116/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 maja 2016 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/299/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów na stałe zamieszkałych w Gminie Brzostek

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  -          Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1  W „Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych”  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/299/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

1)    w rozdziale 1 pkt 4 dodaje się podpunkt g. „uzyskania tytułu zawodowego magistra”,

2)    w rozdziale 2 pkt 1 skreśla się zapis „na preferowanych kierunkach kształcenia – załącznik Nr 2”,

3)    w rozdziale 2 pkt 2  dodaje się podpunkt 7 „uzyskał minimum 20 punktów z oceny dokonanej przez Komisję Stypendialną”,

4)    w rozdziale 3 pkt 2 dodaje się zapis „integralną częścią wniosku są załączniki 1a oraz 1b”,

5)    w rozdziale 5 skreśla się pkt 3,

6)    w załączniku Nr 5 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych – Zasady punktacji Komisji Stypendialnej za średnią ocen i osiągnięcia naukowe - dodaje się  zapis: „udział w projektach naukowo – badawczych (sondaże i inne) – 2 punkty” oraz „udział w zagranicznych konferencjach naukowych np. wykład, komunikat, poster, prezentacja multimedialna – 5 punktów, udział w konferencjach – 1 punkt”.    

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz