Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomosci położonej w Brzostku

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działek położonych  w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D /00082893/1 oraz   ozn. nr ewid. 299/7 o pow. 0,1384 ha,  objętej KW Nr RZ1D/00042605/4 czyli o łącznej powierzchni  0,2571 ha, wolnych od obciążeń.

 

   

1.  Przetarg przeprowadzono w dniu  24 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,

      w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działek budowlanych położonych  w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D /00082893/1 oraz   ozn. nr ewid. 299/7 o pow. 0,1384 ha,  objętej KW Nr RZ1D/ 000 42605/4 czyli o łącznej powierzchni  0,2571 ha, wolnych od obciążeń.

 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

( m 2)

Nr  KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

 

1

 

296/2

299/7

 

 

1187

1384

2571

 

RZ1D/00082893/1

RZ1D/00042605/4

budowlana

brak

Brzostek

61 044,00

6500,00

 

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

3. Na sprzedaż  nieruchomości budowlanej  położoną w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D /00082893/1 oraz   ozn. nr ewid. 299/7 o pow. 0,1384 ha,  objętej KW Nr RZ1D/00042605/4 czyli o łącznej powierzchni  0,2571 ha, wolną od obciążeń wpłynęły 2 wadia,  natomiast  do przetargu przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został dopuszczony do przetargu.

 

4. Nabywcą nieruchomość budowlanej  położonej w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D /00082893/1 oraz   ozn. nr ewid. 299/7 o pow. 0,1384 ha,  objętej KW Nr RZ1D/00042605/4 czyli o łącznej powierzchni  0,2571 ha została:

FIRMA ROBICELLO MAREK PRZEWOŹNIK, który zaoferował najwyższą cenę 62 000,00 zł (netto)    do której został doliczony 23% podatek VAT.

 

Na czynności związane z przetargiem przysługuje skarga, którą należy złożyć w terminie 7 dni od daty przetargu do Burmistrza Brzostku

Informacja  zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni.

 

 

Brzostek, dnia 01.07.2016r.

 

 

 


 

Burmistrz  Brzostku

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Brzostku  stanowiącej własność  Gminy Brzostek

 

Działając zgodnie z  art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r. poz.1774 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych   w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D/00082893/1 oraz   ozn. nr ewid. 299/7  o pow. 0,1384 ha,  objętej KW Nr RZ1D/00042605/4 czyli o łącznej powierzchni  0,2571 ha, wolnych od obciążeń.

Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w odległości około  około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Działki posiadają regularny kształt, użytkowane rolniczo. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową i wodociągową, niezabudowany. Dojazd             z drogi powiatowej do działek na prawach służebności drogowej ustanowionej na działce  ozn. nr ewid. 298 na pow. 29 m 2. Koszty urządzenia zjazdu ponosi nabywca.

Dla obszaru objętego działkami ozn. nr ewid. 299/2, 299/7, 298 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brzostek.

Dla w/w działek została wydana przez Burmistrza Brzostku decyzja o warunkach zabudowy znak; IZP.6730.29.2015            z dnia 15.07.2015r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

( m 2)

Nr  KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

 

1

 

296/2

299/7

 

 

1187

1384

2571

 

RZ1D/00082893/1

RZ1D/00042605/4

budowlana

brak

Brzostek

61 044,00

6500,00

 

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W  DNIU  24 CZERWCA  2016 r.  O GODZ. 1000    W  SALI  KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie; sześć tysięcy pięćset złotych) w formie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006,  prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 20.06.2016r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej  http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz