Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI )  na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych  w Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,  w Sali Konferencyjnej.

2. Przetargiem objęto dzierżawę nieruchomości położonych w Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek według poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr KW

 

Nr działki)

Powierzchnia

 ( i użytki ha)

Położenie

Przeznaczenie

w planie zag. przestrzennego

Forma zbycia

Cena wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego brutto (zł)

Wadium (zł)

1

 

RZ1D/00059597/6

 

cz. dz. 581

0,4009

RIIIa - 0,1343

RIIIb-0,2666

Przeczyca - rolna

Brak planu

dzierżawa - przetarg

 

75,-

10,-

2

 

RZ1D/00059597/6

 

cz. dz. 581

0,60

RIIIa – 0,60

Przeczyca - rolna

Brak planu

dzierżawa - przetarg

 

120,-

20,-

3

RZ1D/00048273/9

cz. dz. 691/15

0,05

PsIV-0,25

Przeczyca- rolna

Brak planu

dzierżawa - przetarg

 

30,-

10,-

4

RZ1D/00048273/9

cz. dz. 691/15

0,17

PsIV-0,25

Przeczyca- rolna

Brak planu

dzierżawa - przetarg

 

55,-

10,-

 

3. Do przetargu na dzierżawę działek :

a).  części  dz. ozn. nr  ewid. 581 o pow. 0,4009 ha,  położonej Przeczycy   przystąpiło 3 uczestników, którzy wpłacili  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i zostali  dopuszczeni do przetargu.

Dzierżawcą  części działki nr 581 o pow. 0,4009 ha,  położonej Przeczycy został Pan Szymon Łukowicz, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w kwocie 175,00 zł  (brutto)

b.) części  dz. ozn. nr  ewid. 581 o pow. 0,60 ha,  położonej Przeczycy   przystąpiło 3 uczestników, którzy wpłacili  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i zostali  dopuszczeni do przetargu.

Dzierżawcą  części działki nr 581 o pow. 0,60 ha,  położonej Przeczycy został Pan Szymon Łukowicz, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w kwocie 250,00 zł  (brutto)    

c.) części dz. ozn. nr  ewid. 691/15 o pow. 0,05 ha,  położonej Przeczycy  przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą  części dz. ozn. nr  ewid. 691/15 o pow. 0,05 ha,  położonej Przeczycy została Pani Małgorzata Socha, która zaoferowała roczny czynsz dzierżawny w kwocie 35,00 zł  (brutto),

 d). części dz. ozn. nr  ewid. 691/15 o pow. 0,17 ha,  położonej Przeczycy  przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą  części dz. ozn. nr  ewid. 691/15 o pow. 0,17 ha,  położonej Przeczycy została Pani Małgorzata Socha, która zaoferowała roczny czynsz dzierżawny w kwocie 60,00 zł  (brutto). Informacja  zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni.

 

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 53/2016 z dnia 23.05.2016r

Burmistrza Brzostku

BURMISTRZ  BRZOSTKU

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust.1 i art.40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2015  poz. 1774 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31 .08.2010r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki :

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

brutto (w zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

Nr działki

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00059597/6

 

cz. dz. 581

Przeczyca 

 

0,4009

 

 

Użytki 

RIIIa - 0,1343

RIIIb-0,2666

           0,4009

rolna

 

 

75,-

Dzierżawa

10,-

 

2.

 

RZ1D/00059597/6

 

cz. dz. 581

Przeczyca 

 

0,60

 

Użytki  

RIIIa – 0,60

rolna

 

120,-

Dzierżawa

20,-

 

3.

 

RZ1D/00059597/6

cz. dz. 691/15

Przeczyca 

 

0,05

 

Użytki

PsIV-0,05

rolna

 

30,-

Dzierżawa

10,-

 

4.

 

RZ1D/00059597/6

cz. dz. 691/15

Przeczyca 

0,17

 

Użytki

PsIV-0,17

rolna

 

55,-

Dzierżawa

10,-

 

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  BRZOSTKU

W SALI  KONFERENCYJNEJW  DNIU 24 CZERWCA  2016 r. OD GODZ. 1030.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20 czerwca 2016 r.

w formie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006,  prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 20.06.2016r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto.

- 2 –

 

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2016 rok.)

.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz