Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI )  na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych  w Brzostku, Bukowej, Przeczycy i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,  w Sali Konferencyjnej.

2. Przetargiem objęto dzierżawę nieruchomości położonych w  Brzostku, Bukowej, Przeczycy i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek

według poniższej tabeli:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

netto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00015601/8

535

 

 

Brzostek 

 

 

0,0606

 

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2

RZ1D/00015601/8

537

 

 

Brzostek 

 

 

0,0599

 

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3

RZ1D/00073057/3

1266

Brzostek 

 

0,1035

 

 

RIVa- 0,0099

ŁIV – 0,0936

 

rolna

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4

RZ1D/00022079/1

cz.dz. 134/2

Bukowa

 

0,23

 

 

RIVa - 0,23

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

5

RZ1D/00048273/9

Cz.dz. 691/15

Przeczyca

 

0,30

 

 

PsIV-0,35

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6

RZ1D/00048273/9

Cz.dz. 691/15

Przeczyca

 

0,20

 

 

PsIV-0,20

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7

RZ1D/00048274/6

450/8

Wola Brzostecka

 

0,73

 

 

RV- 0,60

PsV- 0,13

 

rolna

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

3.  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  dla  wyżej wymienionych działek,  z uwagi na brak wpłaty wadium. Informacja  zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni. 

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski 

 

 


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 29/2016 z dnia 31.03.2016r

Burmistrza Brzostku

BURMISTRZ  BRZOSTKU

ogłasza

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust.1 i art.40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2015  poz. 1774 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31 .08.2010r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

netto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00015601/8

535

 

 

Brzostek 

 

 

0,0606

 

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2

RZ1D/00015601/8

537

 

 

Brzostek 

 

 

0,0599

 

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3

RZ1D/00073057/3

1266

Brzostek 

 

0,1035

 

 

RIVa- 0,0099

ŁIV – 0,0936

 

rolna

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4

RZ1D/00022079/1

cz.dz. 134/2

Bukowa

 

0,23

 

 

RIVa - 0,23

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

5

RZ1D/00022079/1

Cz.dz. 691/15

Przeczyca

 

0,30

 

 

PsIV-0,35

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6

RZ1D/00022079/1

Cz.dz. 691/15

Przeczyca

 

0,20

 

 

PsIV-0,20

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7

RZ1D/00048274/6

450/8

Wola Brzostecka

 

0,73

 

 

RV- 0,60

PsV- 0,13

 

rolna

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  BRZOSTKU

W SALI  KONFERENCYJNEJW  DNIU 24 CZERWCA  2016 r. OD GODZ. 1050.

 

 

 

–  2 –

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20 czerwca 2016 r.

w formie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006,  prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 20.06.2016r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto.

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2016 rok)

.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz